سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز مجیدی – استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
ابوالفتح سالاری – استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمدجعفر ملکوتی – استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

هدف از انجام تحقیق حاضر ، بررسی اثرات مصرف متعادل کود بر غلظت عناصر غذایی و میزان کاهش نسبت مولی اسیدفیت یک به روی در دانه گندم برای تولید گندم غنی شده با ارزش غذایی بیشتر جهت استفاده در فرآیند تولید نان ، ارتقاء کیفیت نان مصرفی و افزایش بهداشت تغذیه ای و سلامت جامعه (انسان ) بود .مرحله اول طرح در قالب آزمون t شامل تیمار های شاهد (عرف زارع ) ٢ و مصرف بهینه ک ودی در سه تکرار در اراضی مزروعی شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی به مدت یک سال زراعی (۸۲-۱۳۸۱) به اجرا گذاشته شد. نتایج تجز یه و تحلیل آماری طرح نشان داد که بین دو تیمار تفاوت کاملا معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود داشت (۰/۰۱=α). همچنین در تیمار مصرف بهینه کود، غلظت اسیدفیتیک و نسبت مولی اسیدفیتیک به روی در دانه گندم بطور کاملا معنی داری نسبت به شاهد (عرف زارع) کاهش یافت (۰/۰۱=α). نتایج حاصله در مرحله بعدی اجرای طرح نشان داد که تغذیه افراد جامعه مورد بررسی به مدت شش ماه از آرد حاصل از گندم غنی شده نسبت به قبل از آن، بطور کاملا معنی داری غلظت روی سرم خون را در تمامی گروههای سنی افزایش داد (۰/۰۱=α)، بطوریکه قبل از مداخله غلظت روی سرم خون در افراد بطور متوسط ۸۰/۰۵ و پس از آن ۱۰۹/۷۳ میکرو گرم در دسی لیتر بود.