مقاله فارسي دري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: فارسي دري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان فارسي
مقاله فارسي دري
مقاله نوشتار
مقاله خط پهلوي
مقاله خط عربي
مقاله تعويض خط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تدين مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فارسي دري زباني است که از اواخر دوره ساساني تا امروز، زبان فرهيختگان ايراني بوده و نه تنها درمداين و سواحل اروند رود؛ بلکه در دور دست ترين شهرهاي خراسان و ماورا النهر بدان سخن مي گفته اند. با وجود دلايل کافي براي اثبات اين مدعا بيشتر پژوهشگران و نويسندگان تاريخ ادبيات برآنند که فارسي دري گويش يا لهجه اي بوده است محدود و منحصر به چند ناحيه در خراسان و ماورا النهر و به وسيله پادشاهان آن ولايات؛ بويژه سامانيان در سراسر ايران گسترش يافته و پس از تحول و تکامل تدريجي به زبان رسمي همه اقوام ايراني در گفتار و نوشتار تبديل شده است. عنوان دري نيز حاکي از نسبت آن به دربارهاي نواحي شرقي ايران است. در حالي که فارسي دري زبان دربار ساساني و نام آن صرفا از انتساب به دربار و شهر مداين است.