سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

باقر اصلی بیکی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان.
پرویز کاملی –
هادی سلامتی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر آلایش عنصر تیتانیوم روی خواص ساختاری و مغناطیسی ترکیبات x≤ ۰٫۰۷۵) La0.8Sr0.2Mn1-xTixO 3≥ ) با استفاده از الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) پذیرفتاری ac بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان آلایش تیتانیوم فاز فرومغناطیسی سیستم تضعیف شده و دمای گذار پارامغناطیس- فرومغناطیس کاهش می یابد. برای نمونه x=0/075 یک افت شدید در منحنی حقیقی و هم زمان با آن یک قله در بخش موهومی پذیرفتاری در محدوده ی دماهای پایین مشاهده می شود که مربوط به گذار فاز سیستم از حالت فرومغناطیسی به فاز جدیدی با عنوان فاز اسپین شیشه ای است.