مقاله فاصله زماني ورود بيمار مبتلا به سكته حاد قلبي به بيمارستان و تزريق استرپتوكيناز توسط پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۳۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: فاصله زماني ورود بيمار مبتلا به سكته حاد قلبي به بيمارستان و تزريق استرپتوكيناز توسط پرستاران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته حاد قلبي
مقاله استرپتوکيناز
مقاله زمان تزريق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: رشد روزافزون سکته حاد قلبي دليل اصلي نياز اين بيماران به خدمات اورژانس است. مجامع معتبر علمي ترومبوليتيك هاي مختلف از جمله استرپتوكيناز را براي مقابله تجويز كردند. با توجه به اهميت مصرف سريع اين دارو، پژوهش حاضر با هدف بررسي فاصله زماني ورود بيمار مبتلا به سكته حاد قلبي به بيمارستان و تزريق استرپتوكيناز توسط پرستاران اجرا شد.
روش ها: پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي – مقطعي است كه روي كليه بيماران (۱۵۰ نفر) سكته حاد قلبي بستري در بخش سي سي يو بيمارستان استاد مطهري جهرم طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ که طبق برانوالد داروي استپتوکيناز دريافت كردند، انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اي محقق ساخته مبتني بر اهداف پژوهش بود. تجزيه و تحليل آماري توسط آزمون هاي پارامتريك و غيرپارامتريك با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت.
يافته ها: از كل بيماران، ۱۲ نفر (۸%) در روز اول بعد از سكته حاد قلبي فوت نمودند. ۱۸ نفر (۱۲%) نيز دچار ادم حاد ريه شدند. ميانگين كسر جهشي بيماران پس از سكته حاد قلبي ۸٫۸۱±۴۶٫۱۵ بود. ميانگين زمان ورود بيمار تا مصرف داروي استرپتوكيناز ۴۲۰٫۳۵±۱۹۰٫۳۳ دقيقه بود. بين متغيرهاي «تعداد روز بستري/زمان ورود تا تزريق» مصرف داروي استرپتوكيناز (۰٫۰۰۱=Sig؛ p<0.01) و بين متغيرهاي «كسر جهشي بيمار/زمان ورود تا تزريق» مصرف داروي استرپتوكيناز (۰٫۰۰۷=Sig؛ p<0.05) به كمك آزمون آماري پيرسون ارتباط معني دار آماري مشاهده شد.
نتيجه گيري: ميانگين زمان تزريق داروي استرپتوكيناز در مطالعه حاضر نسبت به استاندارد بين المللي (۳۰ دقيقه)، ۲ ساعت و ۴۰ دقيقه بيشتر است، كه بايد مورد توجه مديران پرستاري بيمارستان واقع شود.