سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا فیوض – استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حسن شفائی – کارشناس ارشد سازه ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در هنگام زلزله ساختمان هایی که نزدیک یکدیگر قرار دارند به علت تفاوت در خصوصیات دینامیکی پاسخ های متفاوتی از خود نشان می دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ نخواهند داشت. در نتیجه امکان برخورد و انهدام در اثر ضربه برای این ساختمان ها وجود دارد. در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد ۲۸۰۰ ( آمده است که فاصله ای برابر یک درصد ارتفاع بین دو ساختمان مجاور در نظر گرفته شود . در این تحقیق از روش ارتعاشات تصادفی برای فرموله کردن فاصله بین ساختمان های مجاور استفاده شده است و در پایان رابطه به دست آمده از این تحقیق با روابط آیین نامه های ۱۹۹۷IBC2006 ، UBCو استاندارد ۲۸۰۰ مقایسه گردید . نتایج نشان می دهندفاصله بین ساختمان های مجاور به زمان تناوب آنها بستگی دارد و با نزدیک شدن زمان تناوب دو ساختمان مجاور و همچنین با افزایش میرایی ، فاصله بین ساختمان ها کاهش می یابد.