سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبادالله کامیاب – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد – معاونت بهره برداری، ب
جواد ساده – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین جاویدی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از فاصله یاب های خطا برای یافتن محل وقوع خطا بر روی خطوط انتقال نیرو برای تداوم سرویس دهی و عملکرد مطمئن سیستم امری ضروری به نظر میرسد . تعیین
دقیق محل خطا میتواند منجر به بازگشت سریع خط به مدار گردد. از جمله عواملی که باعث کاهش دقت فاصله یابهای خطا میشود دقیق نبودن و عدم قطعیت در ثوابت خطوط انتقال میباشد. بنابراین ارائه الگوریتم تطبیقی فاصله یابی خطا که ثوابت خطوط را با استفاده از اطلاعات قبل از خطا محاسبه و از آنها به عنوان داده های ورودی الگوریتم فاصله یابی خطا استفاده نماید ، میتواند کاهش دقت در اثر عدم قطعیت در ثوابت خطوط انتقال را حذف نماید . تاکنون روشهای مختلفی برای فاصله یابی تطبیقی خطا ارائه شده است که عمدتا " مبتنی بر اندازه گیری هارمونیک اصلی ولتاژ و جریان میباشد . در این مقاله روش فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو مبتنی بر مدل گسترده خط انتقال در حوزه زمان پیشنهاد شده است که در آن پنجره اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای الگوریتم، پنجره ای کوتاهتر از نیم سیکل میباشد . دقت روش پیشنهادی به کمک شبیه سازی یک سیستم قدرت نمونه توسط نرم افزار EMTP/ATP تایید گردیده است .