سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباداله کامیاب – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، معاونت بهره ب
جواد ساده – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
محمدحسین جاویدی – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده:

روشهای فاصله یابی خطا با استفاده از ولتاژها وجریانهای یک طرف خط انتقال برای سیستمهای با سه پایانه و بیشتر کاربردی ندارد . تاکنون روشهای مختلفی جهت حل مسئله فاصله یابی خطا در خطوط با چند پایانه ارائه شده که عمدتاً از مدل های فشرده و یا مدل گسترده حوزه فرکانس خط انتقال استفاده شده است . دراین مقاله روشی برای فاصله یابی محل خطا و تعیین بخش خطادار خط انتقال با استفاده از مدل گسترده خط انتقال در حوزه زمان ارائه شده است که در آن پنجره اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای الگوریتم، پنجره ای کوتاهتر از نیم سیکل میباشد . در این روش اطلاعات همزمان هر سه پایانه برای اجرای الگوریتم مورد نیاز است . این روش به مقاومت خطا وابسته نبوده و زاویه شروع خطا، جریان بار و امپدانس منابع تاثیر کمی روی دقت آن دارند . جهت تشریح اصول روش فاصله یابی خطا ابتدا خط انتقال با دو پایانه ( خط انتقال معمولی ) در نظر گرفته شده و سپس به شبکه های با سه پایانه تعمیم داده شده است . صحت ودقت روش پیشنهادی به کمک شبیه سازی یک سیستم قدرت ساده توسط نرم افزار EMTP تاییدگردیده است .