سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد ساده – گروه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد ،گروه برق، دانشک
حمید افرادی – گروه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله سعی شده تا با کمک گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده از یک طر ف خط، محل وقوع خطا در سیستمی که از یک خط هوائ ی ترکی ب
شده با کابل زم ینی تشکیل شده مشخص گردد . روش پی شنهادی در این مقاله از دو مرحله تشک یل شده است . در مرحله اول به کمک یک شبکه عصبی قسمت مع یوب خط مشخص م یگردد و
در مرحله دوم مکان خطا با آموزش دو شبکه عصبی جداگانه برای خطاهای قسمت کابلی و خطاهای قسمت هوائی خط، به دقت تعیین میگردد . ورودیهای شبکه های عصبی شامل هارمونیک اصلی شکل موجهای ولتاژ و جریان و اختلاف زاویه بین آنها و مولفه dc شکل موج جریان بوده و خروجی آن مکان خطا می – باشد . به منظور دست یابی به دادهها ی مور د نی از، س ی ستم قدرت نمونهای در نرم افزار EMTP شبیهسازی شده و اطلاعات حاصله جهت پردازش به نرم افزار MATLAB منتقل شده است . نتایج حاصل از شبیه سازی های متعدد تحت شرایط متفاوت سیستم، از جمله زوایای شروع خطا ی متفاوت ، مکان و مقاومت های مختلف خطا برای اتصال کوت اه تک فاز و سه فاز، دقت بالای روش پیشنهادی را تأیید مینماید