سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالحمید قزلجه – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روشهای معمولی حفاظت و محل یابی خطا در خطوط انتقال، از قبیل حفاظت دیستانس، روش مقایسه فازی و روش مقایسه جهتی مبتنی بر اطلاعات ناشی از خطا در مؤلفه فرکانس اصلی شبکه می باشد . در این مقاله روشی با استفاده از امواج سیار ناشی از خطا ارائه می شود . اساس این روش مبتنی براندازه گیری زمان بین رسیدن اولین موج سیار ناشی از خطا و موج سیار برگشتی از محل خطا می باشد و برای شناسایی موج مطلوب از تابع متقابل همبستگی استفاده شده است . برای شبیه سازی اجرای روش ارائه شده از نرم افزار EMTP استفاده شده است . الگوریتم برای خطا در شرایط مختلف آزمایش شده و نتایج نشان می إهد که عملکرد الگوریتم، مستقل از زاویه شروع خطا و نوع خطا می باشد . الگوریتم مزبور ابتدا بر روی یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت شبیه سازی شده و با توجه به زوایای مختلف وقوع خطا عملکرد آن بررسی می شود . همچنین نتایج اجرای شبیه سازی الگوریتم بر روی یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت فسا – شیراز ارائه می گردد .