مقاله فاکتورهاي پيش آگهي کننده در ميزان بقا بيماران با سرطان کولورکتال پس از جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: فاکتورهاي پيش آگهي کننده در ميزان بقا بيماران با سرطان کولورکتال پس از جراحي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله جراحي
مقاله ميزان بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: سروش احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرم نژاد مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: مهرخاني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا سارا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايت انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان کولورکتال، يکي از شايعترين بدخيمي ها مي باشد. تشخيص زودهنگام و در مراحل ابتدايي تاثير زيادي در پيش آگهي بيماران دارد. در مطالعه حاضر، تاثير عواملي مثل مرحله بيماري، سن، جنس، مرحله و محل تومور بر پيش آگهي بيماران با سرطان کولورکتال در طي دوره پنج ساله بررسي شده است.
مواد و روش ها: بيماراني که با تشخيص سرطان کولورکتال در بين سال هاي ۱۳۷۸ الي ۱۳۸۱ در بخش جراحي بيمارستان شريعتي تهران تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. بيماران با عود سرطان کولورکتال يا با سابقه شيمي درماني قبل از عمل حذف شدند و ۱۰۹ بيمار تحت آناليز قرار گرفتند. منحني هاي بقا توسط روش Kaplan-Meier ترسيم شدند. فاکتورهاي بررسي شده شامل سن، جنس، مرحله TNM، متاستاز دوردست، درجه، تهاجم عروقي و لنفاوي، محل تومور، سطح CEA قبل از عمل و تست هاي عملکرد کبدي بودند. آناليز چند متغيره بر اساس Cox-Regression Analysis انجام شد.
يافته ها: ميانگين طول عمر بيماران ۲٫۸ ± ۴۲٫۸ ماه بود. بقا ۱ و ۳ و ۵ ساله به ترتيب ۷۲% و ۵۴% و ۴۷% بودند. براساس آناليز تک متغيره، سن (P<0.001) مرحله (P<0.001) عمق نفوذ (P=0.015) درگيري غدد لنفاوي (P=0.016) متاستاز دوردست (P<0.001) درجه (P=0.005) و سطح CEA سرم قبل از عمل بالاي ۵ng.ml (P=0.021) در ميزان بقا بيماران موثر بودند. در آناليزCox-Regression  سن (P=0.001) مرحله (P=0.001) و درجه (P=0.008) به عنوان فاکتورهاي غير وابسته در ميزان بقاء بيماران مشخص شدند.
نتيجه گيري: سن، مرحله TNM متاستاز دوردست، درجه، تهاجم عروقي و لنفاوي و سطح CEA قبل از عمل، فاکتورهاي مهم در پيش آگهي ميزان بقا بيماران سرطان کولورکتال پس از جراحي مي باشند.