سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یحیی کوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
حمید جلیلوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
محمدعلی بهمنیار – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده علوم زراعی دانشگاه مازندران
محمدرضا پورمجیدیان – استادیار دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

کرم های خاکی مهمترین خرده ریز خوارDetritivors در خاک جنگلهای مناطق معتدل محسوب می شوند . فعالیت حیاتی کرم خاکی بر حاصل خیزی خاک و رویشگاه تأثیر بسزایی دارد که مقدار آن با اندازه جمعیت کرم خاکی متناسب است . تعداد و بیومس کرم خاکی از جمله شاخصهایی هستند که پتانسیل فعالیتهای حیاتی و کیفیت خاک را نشان میدهند ).۲) این تحقیق به منظور تعیین فاکتورهای خاکی مؤثر بر حضور کرمهای خاکی در واحدهای اکوسیستمی جنگل پایین بند خانیکان چالوس در اوج فصل رویشی ( تابستان ) صورت گرفته است .