مقاله فرآوري كنجاله سويا با فرم آلدئيد و خون و بررسي تاثير آنها بر شاخص هاي تجزيه پذيري در شكمبه دام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: فرآوري كنجاله سويا با فرم آلدئيد و خون و بررسي تاثير آنها بر شاخص هاي تجزيه پذيري در شكمبه دام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم آلدئيد
مقاله خون
مقاله پروتئين محافظت شده
مقاله خصوصيات تجزيه پذيري در شكمبه
مقاله كنجاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جدي علي نقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق بمنظور ارزيابي اثرات فرآوري كنجاله سويا با فرم آلدئيد و خون در شاخص هاي تجزيه پذيري ماده خشك (DM)، پروتئين خام(CP)  و ماده آلي (OM) در شكمبه دام صورت گرفته است. بر روي نمونه هاي كنجاله سويا به ميزان ۰٫۸ gr / 100 gr CP فرم آلدئيد و به ميزانهاي ۰٫۵، .۷۵، ۱٫۵ و ۲ ليتر بر كيلوگرم DM خون معمولي افزوده شده است. در اين تحقيق از سه رأس قوچ نژاد مرينوس بالغ فيستول گذاري شده استفاده گرديد. مدت زمانهاي رشد (Incubation) نمونه هاي تهيه شده در شكمبه ۲، ۴، ۸ ، ۱۶، ۲۴ و ۴۸ ساعت بود. بدين ترتيب شاخص تجزيه پذيري و ارزيابي ماده خشك (DM)، ماده آلي (OM) و پروتئين خام (CP) نمونه هاي كنجاله سويا مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيقات مشخص شده است كه حداكثر پتانسيل تجزيه پذيري پروتئين در شكمبه در فرآوري آن با فرم آلدئيد دچار تغييري نشده است، اما با فرآوري آن توسط خون، اين تجزيه پذيري بين ۱۰٫۳۱ – ۲٫۱۸% افزايش يافته است. در نمونه هاي فرآوري شده توسط فرم آلدئيد ۰٫۸ gr / 100 gr CP و همچنين ۰٫۵، ۱٫۵ و۲  ليتر بر كيلوگرمDM ، خون معمولي، نسبت تجزيه پذيري ماده خشك (DM)، پروتئين خام (CP) و ماده آلي (OM) در شكمبه دچار افزايش شده است. در حاليكه ارزش موثر تجزيه پذيري پروتئين خام كنجاله سويا درK=0.05/h ، %۵۰٫۵ مي باشد، اين نسبت در فرآوري آن با فرم آلدئيد، تا حدود ۳۲٫۹% دچار كاهش شده است. اين نسبت در فرآوري كنجاله سويا با خون معمولي، حدود ۵۷٫۹ – ۵۴٫۷% دچار افزايش شده است. در نتيجه مي توان گفت كه فرآوري كنجاله سويا با فرم آلدئيد براي نشخوار كنندگان مي تواند مفيد باشد، اما فرآوري آن با خون معمولي نمي تواند محافظ پروتئين خام آن در مقابل عمل تخمير شكمبه اي باشد.