سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمدخانی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
رضا دهقان – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهرا
محمد نوع پرست – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
احمد امینی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کش

چکیده:

در این تحقیق، لیچینگ کلسموجود در کانسنگ کم عیار فسفات کوه لار در محلول اسیداستیک با استفاده از روش تاگوچ ی مطالعه شده است . در بررسی تأثیر پارامترها ی مختلف شامل زمان واکنش (۱۲۰,۶۰,۳۰,۱۵ دقیقه )، ابعاد ذرات ۱۵۰ و ‐۳۰۰ ،۷۵‐۱۵۰ ,۷۵-۳۰۰-۶۰۰ میکرون )، نسبت محلول به جامد ‐v/w 6,4,1,2 غلظت اسید استیک۲۰,۲۵,۳۰,۳۵,درصد دور همزن ۱۰۰۰ ،۸۰۰, ۵۰۰ و ۱۲۰۰ دور در دقیقهبر راندمان انحلال کلسیت از آرا یه L16 تاگوچی استفاده شده است . در تحلیل نتایج از رویکرد آنالیز واریانس (ANOVA) و نرم افزارهای Minitab14 وDesign Expert6 به منظور تعیین پارامترهای دارای بیشترین تأثیر بر هر یک از پاسخ ها استفاده شده است . نسبت غنی سازی P2O5 درصد کاهش وزن نمونه (ناشی از انحلال کلسیت) و درصد کاهش L.O.I به عنوان پاسخ های طرح آماری مورد تحلیل قرار گرفته اند. دانسیته پالپ بیشترین تأثیر را در مقدار سه پاسخ داشته است . غلظت اسید و دور همزن تاثیر آماری معنیداری بر پاسخهای مورد مطالعه نداشته اند. در حالت بهینه نسیت غنی سازی ۲/۶ درصد کاهش L.O.I 67/8 درصد و کاهش وزن معادل ۷۶/۹ درصد حاصل شده است . در حالت بهینه پارامترها استفاده از کنسانتره فلوتاس یون حاو ی ۲۱/۶۷ درصد P2O5 نیز در آزمایشهای لیچینگ با اسیداستیک مطالعه شده است