مقاله فرآيندهاي شناختي ضمني و سوگيري توجه به سمت رفتارهاي اعتيادي: معرفي، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتياد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۳۵۸ تا ۳۸۹ منتشر شده است.
نام: فرآيندهاي شناختي ضمني و سوگيري توجه به سمت رفتارهاي اعتيادي: معرفي، ساخت و کاربرد آزمون استروپ اعتياد
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون
مقاله اعتياد
مقاله توجه
مقاله سوء مصرف مواد
مقاله سوگيري
مقاله شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فدردي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيده سليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سوء مصرف مواد به عنوان مشکلي جهاني، نظريه ها و پژوهش هاي بي شماري را برانگيخته است. روش ها و آزمون هاي بسياري براي سنجش عوامل و جنبه هاي آشکار و پنهان رفتارهاي اعتيادي معرفي شده اند. هدف از مقاله حاضر مرور نظريه ها و پژوهش هايي است که تلاش کرده اند تا ماهيت کنترل ناپذير رفتار اعتيادي را تبيين کنند. در اين بين، ديدگاه هاي مختلف در خصوص شکل گيري فرآيند هاي شناختي خودکار، طبقه بندي و روش هاي سنجش اين فرآيندها توصيف شده اند.
متن: آزمون استروپ اعتياد بيش از ساير آزمون ها براي سنجش شناخت هاي ضمني، به خصوص سوگيري توجه به محرک هاي اعتياد استفاده شده است. در توصيف اين آزمون، پس از توضيح زواياي مختلف آزمون استروپ کلاسيک، نسخه هاي کاغذي و رايانه اي و نحوه ساخت آن ها توصيف و عمدتا بر ساخت آزمون استروپ اعتياد با استفاده از فن آوري رايانه اي تاکيد شده است. با استناد به ديدگاه هاي نظري و منايع و پژوهش هاي موجود، نکات فني و مهمي که پژوهشگران مي بايد در ساخت آزمون هاي معتبر استروپ اعتياد رعايت کنند بيان شده اند.
نتيجه گيري: حجم روزافزوني از تحقيقات بر اهميت شناخت هاي ضمني و فرآيندهاي خودکار در تصميمات مربوط به مصرف مواد تاکيد مي کنند. بدين ترتيب فنون سنجش فرآيندهاي خودکاري نظير سوگيري توجه نيز اهميت يافته اند. فنون متعددي براي سوگيري توجه به سمت محرک هاي اعتيادي وجود دارند. بذل دقت کافي به ويژگي هاي خاص استروپ اعتياد، بر روايي و اعتبار آن به عنوان مقياسي از سوگيري توجه اعتيادي مي افزايد.