مقاله فرآيند مديريت بلاياي طبيعي در دو شيوه بومي و جديد: روستاهاي بخش خورش رستم (شهرستان خلخال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۶۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: فرآيند مديريت بلاياي طبيعي در دو شيوه بومي و جديد: روستاهاي بخش خورش رستم (شهرستان خلخال)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش خورش رستم
مقاله بلاياي طبيعي
مقاله روستا
مقاله مديريت بلاياي طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزين نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بلاياي طبيعي مجموعه اقداماتي است که قبل از وقوع، در حين وقوع و بعد از وقوع بلايا براي کاهش هر چه بيشتر آثار و عوارض بلاياي طبيعي انجام مي گيرد. مروري بر ادبيات مديريت بلاياي طبيعي نشان مي دهد امروزه اين تفکر که واکنش به بلايا به عنوان يک ساختار دستوري-کنترلي، متمرکز و تکنولوژي محور جاي خود را به رويکردي جديد به نام مديريت اجتماع محور داده که به فرهنگها، تواناييها، ظرفيتها و دانشهاي موجود در جوامع محلي تاکيد دارد. با اين نگرش مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که فرايند مديريت بلاياي طبيعي در دو شيوه بومي و جديد در روستاهاي منطقه مطالعه شده چگونه است؟
مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفي-تحليلي و به شيوه پيمايشي به مطالعه فرآيند مديريت بلاياي طبيعي، ظرفيتها، تواناييها و دانشهاي روستاييان بخش خورش رستم در دو شيوه بومي و جديد مي پردازد. روشهاي گرد آوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) و به صورت پانلي است و براي تجزيه و تحليل از آزمون دو متغيره فريدمن استفاده شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که منطقه مطالعه شده از ظرفيتها و تواناييهاي زيادي نظير دانش بومي مناسب در زمينه مديريت بلاياي طبيعي، مشارکت و همکاري مردم روستاها و فعاليت نهادهاي مردمي-محلي برخوردار مي باشد که مي تواند در فرايند برنامه ريزي مديريت بلاياي طبيعي مورد توجه قرار گيرد.