مقاله فرآيند واگذاري اطلاعات بيمار در بيمارستان هاي شهر اصفهان و تدوين دستورالعمل هاي مربوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۲ منتشر شده است.
نام: فرآيند واگذاري اطلاعات بيمار در بيمارستان هاي شهر اصفهان و تدوين دستورالعمل هاي مربوط
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات
مقاله رازداري
مقاله بيماران
مقاله بيمارستان ها
مقاله مدارک پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: گرامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش مديريت اطلاعات سلامت يا بخش مدارک پزشکي بيمارستان مسوول، مديريت تمام اطلاعات کاغذي و غيرکاغذي بيمار است و بايد يک سيستم اطلاعاتي ايجاد و حفظ نمايد، که با ماموريت بيمارستان هم خواني داشته، با ادارات نظارتي و اعتباربخشي هماهنگ باشد. اين بخش مسوول سازماندهي، نگهداري، توليد و انتشار اطلاعات و نيز ضامن ايمني، يکپارچگي و دسترسي به داده ها مي باشد. کارکنان بخش مدارک پزشکي مسوول مراقبت از اطلاعات پزشکي بيمار هستند، به نحوي که اين اطلاعات فقط به افراد ذي صلاح مجاز ارايه شود. هدف از انجام اين تحقيق بررسي فرآيند واگذاري اطلاعات بيمار در بيمارستان هاي شهر اصفهان و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه در بيمارستان ها بود.
روش بررسي: اين مطالعه يک بررسي مقطعي و از نوع توصيفي بود. بخش هاي مدارک پزشکي ۳۰ بيمارستان شهر اصفهان (اعم از آموزشي، درماني، خيريه و بيمارستان هاي خاص) جامعه مورد مطالعه پژوهش را تشکيل داد. در انجام اين پژوهش نمونه گيري صورت نگرفت. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه خود ساخته محقق بود که بر اساس استانداردهاي واگذاري اطلاعات پزشکي برگرفته از متون علمي مدارک پزشکي تدوين شد. براي جمع آوري داده ها پژوهشگر پس از انجام هماهنگي هاي لازم، با مراجعه به بخش مدارک پزشکي بيمارستان ها، از مسوول و کارکنان مدارک پزشکي مصاحبه و سپس پرسش نامه را تکميل نمود. ورود و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS انجام گرفت. روايي پرسش نامه با نظر متخصصان و پايايي آن با روش آزمون-باز آزمون تاييد شد.
يافته ها: در تمام موارد (۱۰۰ درصد) کارکنان مدارک پزشکي از مقررات واگذاري اطلاعات بيماران آگاهي کامل داشتند. هنگام ارسال اصل پرونده به خارج از بيمارستان، در همه موارد (۱۰۰ درصد) کليه اوراق شماره گذاري شد ولي فقط در ۹۲٫۳ درصد فتوکپي پرونده تهيه شد و در بيمارستان قرار گرفت. در ۶۹٫۲ درصد موارد در صورت وجود رضايت نامه کتبي از جانب بيمار، پرونده وي در اختيار وکيل يا قيم بيمار قرار داده شد. در ۷۶٫۹ درصد موارد آيين نامه اي مبني بر چگونگي ارسال پرونده پزشکي به بيمارستان هاي ديگر، وجود نداشت.
نتيجه گيري: يکي از راه هاي مناسب براي انتقال آيين نامه هاي مختلف به کارکنان بخش مديريت اطلاعات بهداشتي، اطمينان از اين موضوع است که سياست ها و آيين نامه ها مکتوب باشد و در اين راستا حفظ محرمانگي اطلاعات بهداشتي بيماران و اجراي آيين نامه هاي مرتبط با واگذاري اطلاعات بيمار يکي از وظايف مهم مسوول و کارکنان بخش مديريت اطلاعات بهداشتي است.