سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیانفر پیامنی – هیأت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
ایرج ویسکرمی – هیأت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
طاهر فرهادی نژاد – هیأت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

در این مقاله روشی جهت مدیریت و برنامه‌ریزی مطالعات ارزیابی اثرات توسعه ارائه می‌شود که در واقع یک مدل ده مرحله‌ای است شامل :مرحله اول : (Project description and need) PDN توصیف پروژه پیشنهادی و نیاز به پروژه .مرحله دوم : (Pertinent institutional information) PLL اطلاعات حقوقی پروژه پیشنهادی .مرحله سوم : (identification of potential impacts) IPI تعیین اثرات بالقوه پروژه مورد نظر .مرحله چهارم : (description of the affected environment) DAE توصیف محیط زیست متاثر شده .مرحله پنجم : (impact prediction) IP پیش‌بینی اثر .مرحله ششم : (impact assessment) IA ارزیابی اثر .مرحله هفتم : (impact mitigation) IM تعیین و ارزیابی معیارهای اصلاح اثر بالقوه .مرحله هشتم : (selecting proposed action from alternatives) SPA انتخاب فعالیت پیشنهادی از میان آلترناتیوها .مرحله نهم : (preparing the written documentation) PWD ارائه گزارش .مرحله دهم : (environmental – monitoring) EM فرابینی زیست محیطی . این مدل انعطاف پذیر بوده به طوریکه بر حسب نوع پروژه و موقعیتهای خاص هر پروژه می‌تواند سازگار شود . بر این اساس به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن فرآیندی ارائه شده است که منطبق با چرخه کامل حیات معدن می‌باشد . هر معدن دارای یک چرخه کامل حیات است یک فرآیند ، شامل فعالیتهای قبل از اکتشاف ، اکتشاف ، تصویب طرح ، بهره‌برداری و استخراج ، رها‌سازی و فعالیتهای بعد از رها‌سازی . این فرآیند ارزیابی و چرخه حیات معدن در یک فلوچارت به موازات هم ارائه شده‌اند . علاوه بر آن اثرات مربوطه به عملیات معدن‌کاری مختلف را به صورت فهرستی ارائه می‌نماید . بعضی از متدولوژیهای کلیدی ارزیابی اثرات متناسب با مراحل مختلف پروژه معدن کاری نیز تشریح می‌شود .