سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی صفایی – مهندسان مشاور گسترش فن آوران ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (و

چکیده:

نیاز به استفاده از تکنولوژیهای ساخت متناسب با رشد هر جامعه و بهره گیری از تکنو لوژی در سایر صنایع و توانای یهای اجرایی آن جامعه متغیر است. این نیازها ممکن است منشاء اختراع و یا انتقال تکنولوژ یهای ساخت گردند. انتخاب تکنولوژ ی های ساخت مقدمه انتقال آن تکنولوژ ی هاست و در هر انتخاب، هماهنگ سازی بین اجزاء و هماهنگ سازی با محیط بسیار مهم است . و نیاز به مطالعه کافی دارد . اتخاذ رو ش های مطالعاتی مناسب و نیز راه کارهای صحیح و در نتیجه طی مراحل سلسله وار از انتخاب تا انتقال تکنولوژ ی های ساخت در موفقیت و سوددهی تکنولوژ ی های ساخت بسیار مهم است. بهترین حالت انتقال یک تکنولوژی ساخت طی مراحل انتقال از فراگیری دانش فنی، تا تولید و گسترش داخلی است . موانع متعددی در جهت " انتقال بهینه تکنولوژ یهای ساخت " وجود دارد که شناخت و ارائه راه ح لهای مناسب در جهت رفع آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.