سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد حسین بهرامی بیدانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا، تهران، کارشناسی ارشد هوافضا، (نو
کاوه قربانیان – استادیار دانشگاه

چکیده:

ساختار ساقه ماخ در عملکرد جریا نهای مافوق صوت داخل لوله (چه مستقیم و چه زانویی) بسیار حایز اهمیت می باشد، بویژه اگر سیال داخل لوله قابل احتراق باشد. هدف از این مقاله، بررسی فیزیک نحوه تشکیل ساقه ماخ در جریان های داخلی مجاری منحنی شکل و عوامل موثر در آن میباشد. در این راستا، به تعریفی از ساقه ماخ و اهمیت ساقه ماخ به لحاظ ایمنی سیستم و به لحاظ بکارگیری در سیستمهای پیشرانش اشاره میشود. در ادامه، به قلمرو تشکیل ساقه ماخ در جریانهای داخلی و دامنه انعکاس موج ضربهای با توجه به انعکاس ماخ و منظم، در مجاری ساده میپردازیم. سپس، با استخراج معادلات حاکم بر جریان مافوق صوت داخلی، شرایط مرزی حاکم و تولید شبکه، به شبیه سازی عددی جریان داخل زانویی ۹۰ درجه توسط نرم افزار تجاری Fluent6 و تصدیق آن به کمک لوله ضربه میپردازیم. در ادامه، با توجه به گونه های اندرکنش امواج، فیزیک تشکیل و انتشار ساقه ماخ در زانویی ۹۰ درجه بررسی شده است. با توجه به وابستگی ساقه ماخ به هندسه مجرا و عدد ماخ ورودی به تاثیر پذیری ساختار ساقه ماخ و امواج ضربهای با هندسه زانویی، پرداخته شده است. در نهایت، به نتیجه گیری وجمع بندی مطالب ارائه شده، اشاره گردیده است.