سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش اخلاقی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت سهامی پتروشیمی خراسان تحقیق و تو

چکیده:

کود اوره با پوشش گوگردی به عنوان یک نوع کود آ هسته رهـش کـه دارای رانـدمان بـالا و مزایای بسیار زیادی برای گیاهان است ، در صنایع کشاورزی کاربرد زیادی دارد . اخیر اً در کشور مـا
نیز با توجه به راندمان پایین کود شیمیایی اوره و اتلاف بیش از حـد آن ، آلـودگی شـدید خاکهـا و منابع زیرزمینی آب به نیترات و نیتریت ، کاه ش جذب عناصر ریزمغذی بدلیل بالابودن pH خاکها و
… ، استفاده از این نوع کود نه تنها برای مزارع شالیزار که بطور کامل در آب غوطه ورند بلکه بـرای تمام اراضی کشاورزی توصیه شده است . زیرا صرف نظر از مزایای فوق گوگرد نیز به عنوان یک ماده حیاتی در ساختمان پروتئین ها و اندام گیاهی ، به عنوان کاهنده pH خاکها و در نتیجه ایجاد شرایط جذب عنا صر ریز مغذی خصوصا آهن و روی که مردم کشور ما در فقدان میزان آهـن و روی رکـورد دار می باشند، نقش مهمی دارد .
در این مقاله بر اساس تحقیقات انجام شده در پـایلوت تحقیقـاتی اوره بـا پوشـش گـوگردی پتروشیمی خراسان که به منظور کسب دانش فنی و سپس ساخت واحد اصلی احداث گردیده است ، اقدام به ساخت نمونه های متنوعی کود اوره با پوشش گوگردی کرده و به بررسی و شـناخت دقیـق پارامترهای مختلف عملیاتی و فرآیندی در پروسس تولید پرداختیم . همچنین در این تحقیق عوامل مؤثر در میزان آزاد سازی ماده مغذی ازت و معادلات آزاد سازی مشخص و ارائه گردیده است