سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مسعود حاتمی – کارشناس مرکز تحقیقات شرکت تولید تجهیزات سنگین( هپکو)
خدیجه مفاخری – کارشناس برنامه ریزی وکنترل تولید شرکت تولید تجهیزات سنگین( هپکو)

چکیده:

در قرنی که پیش رو داریم مزیت رقابتی شرکتها در توان پاسخگویی به خواستهای مشتری مشخص می گردد. امروزه سیاستگذاران در بیشتر کشورها، توجه به بحث سیستم نوآوری ملی ۱را بمنظور حضور موفق دررقابت پذیری جهانی از الزامات برنامه های توسعه خود میدانند۲، لذا نوآوری را لازمه حضور در شرایط متحول امروزیدانسته وآن راحاصل فرآیندتحقیق و توسعه و جهانی سازی آن، یعنی "بسط و گسترش فعالیتها و منابع واحدهای تحقیق وتوسعه شرکتها مانند :دانش ،فن آوری ،پژوهش گران ،محققین و سرمایه" میدانند.بر اساس پیش بینی سازمان توسعه و تجارت ملل متحد۳ شرکتهای بزرگ فراملیتی ( (TNCSبعنوان بازیگران اصلی مبحث جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه، در آینده محور اصلی فعالیتهای خود را در کشورهای در حال توسعه قرار خواهند داد؛ طبق این پیش بینی شرکتهای بزرگ فراملیتی در نظر دارند مراکز تحقیق و توسعه خود را در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ به میزان ۶۹ درصد افزایش دهند. از آنجایی کهکشور سوئد نسبت به سایر کشورها در این رابطه دارای عملکرد بهتری می باشد، در این مقاله ضمن اشاره به مزایای جهانی سازی واحدهای تحقیق و توسعه و عوامل تأثیر گذار بر آن، به مورد کاوی تجربیات این کشور خواهیم پرداخت.