سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شبنم غفاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده علوم پایه گروه زیست ش
جمشید راهب – مرکز مهندسی زنتیک و زیست فناوری-اتوبان کرج
سودابه اکبرزاده –
غلامحسین ابراهیمی پور –

چکیده:

ژنهای سولفور زدایی dsz از باکتری گرم مثبت رودکوکوس ارتیروپولیس LGTS8 به کروموزوم باکتری گرم منفی سودوموناس آئرورژنیوزا PG201 منتقل شد. توانایی سولفور زدایی DBT توسط سودوموناس آئرورژنیوزا با و بدون حضور بیوسورفکتانت بررسی شد. سلول ها در محیط حاوی DBT 1% به عنوان منبع گوگرد و گلیسرول ۲۵% به عنوان منبع کربن کشت داده شدند. سویه نوترکیب توانایی حذف سولفور از DBT به مقدار بیشتری نسبت به میزان اولیه داشت.
این بیوکاتالیس جدید ویژگی های محیطی و صنعتی مثل تولید سورفکتانت را دارد که در افزایش فرایند سولفور زدایی مؤثر است.