سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
محمدتقی معصومی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، گروه جغرافیا، اردبیل، ایران

چکیده:
آنالیز رشد شهری با استفاده از داده های تاریخی و کنونی عملیاتی ضروری درمطالعات جغرافیایی شهرها و برنامه ریزی آینده می باشد. هدف اصلی این مطالعه دیده بانی، مدلسازی و پیش بینی رشد شهر اردبیل در شمال غرب ایران در چهار دهه گذشته بود. با استفاده از نقشه های کاربری / پوشش اراضی حاصل از آنالیز تصاویر چندزمانه سنجش از دور و با استفاده از مدل اتوماتای سلولی- مارکوف (CA_Mrkov) و بر مبنای نقشه های شایستگی فاصله از مرکز شهر، کاربری ا راضی، فاصله از جاده ها، فاصله از آبهای سطحی، فاصله از نواحی توسعه یافته و شیب و دو محدودیت مکانی تأثیر گذار (اجسام آبی و ن واحی ساخت و ساز شده قبلی) مدل مورد استفاده کالیبره شد. پس از اعتبار سنجی آن و قابل قبول بودن میزان شاخص کاپا (که بالاتر از حداقل مجاز ۰/۸ بود) مدل اجرا شده و رشد شهری برای سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ پیش بینی گردید. امکان بررسی روند رشد شهری و توان پیش بنیی تغییرات کاربری اراضی شهری و در واقع رشد شهری در سالهای آتی نشان داد که داده های سنجش از دور و ابزارهای GIS و مدلهای توسعه داده شده در آنها، استعداد و پتانسیل خاصی را برای انجام مطالعات جغرافیایی روی شهرها و مدلسازی و پیش بینی کاربری اراضی شهری دارد.