مقاله فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه افت تحصيلي فرزندان شاهد در بنياد شهيد و امور ايثارگران طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه افت تحصيلي فرزندان شاهد در بنياد شهيد و امور ايثارگران طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراتحليل
مقاله افت تحصيلي
مقاله عوامل فردي
مقاله خانوادگي
مقاله آموزشي
مقاله اجتماعي
مقاله محيطي
مقاله فرزندان شاهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيعي لنگرودي سيده طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه افت تحصيلي فرزندان شاهد در بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵، به منظور نيل به يافته هاي هماهنگ و منسجم از نتايج مطالعات مختلف و تعيين اندازه اثر واقعي و سطح معنا داري هر يك از عوامل تاثيرگذار (فردي، خانوادگي، آموزشي، اجتماعي و محيطي) بر افت تحصيلي و مشخص كردن متغيرهايي است كه داراي بيشترين تاثير بر افت تحصيلي فرزندان شاهد است. جامعه آماري اين پژوهش برگرفته از تمام پژوهش هاي انجام شده در بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ در زمينه افت تحصيلي فرزندان شاهد (اعم از دانش آموز و دانشجو) است. به منظور دسته بندي متغيرهاي مربوط به عوامل موثر در افت تحصيلي فرزندان شاهد، پس از تفكيك آن ها به دسته عوامل فردي، خانوادگي، آموزشي و اجتماعي ـ محيطي، اين عوامل با برنامه CMA تحليل شدند. در ۱۱ پژوهش، ۲۶ متغير فردي و در ۱۳ پژوهش، ۴۳ متغير خانوادگي و در ۶ پژوهش، ۱۴ متغير آموزشي و در ۵ پژوهش، ۶ متغير محيطي ـ اجتماعي شناسايي شد. بيشترين اندازه اثر در بين عوامل فردي به متغير «نگرش به آينده شغلي»، در بين عوامل خانوادگي به متغيرهاي «داشتن مسووليت اداره خانواده» و «بيماري مستمر يكي از اعضاي خانواده» اختصاص يافت. بين اندازه اثر متغيرهاي موثر در افت تحصيلي (فردي، خانوادگي، آموزشي و اجتماعي ـ محيطي) فرزندان شاهد برحسب مقطع تحصيلي، روش هاي آماري و روش هاي مختلف نمونه گيري تفاوتي مشاهده نشد.