سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل عاشوری – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

در واقع فرار آبها از بستر رودخانه به افزایش سطح آبهای زیرزمینی نواحی مجاور رودخانه و یا نواح یکه این آبها با توجه به گرادیان شیب به آن سو راهی می شوند، منجرمی گردد. آبها از طریق زهکشی گس لها در برنام هریزی مصرف کنندگان پائین دست رودخان هها تغییر ایجاد م یکند. این موضوع دقیقًا در مهندسی تلفات آب حبل هرود بر اثرزهکشی گس لها صادق است. حبله رود دردهانه مخروط افکنه گرمسار (ایستگاه بنکو ه) به دهها نهروجو یوهرزآب منشع بم یگردد.در کنار نهرهای منشعب از این رودخانه ساخت و ساز هایی ایجاد گردیده است. نوسان آب رودخانه، تغییر رژیم کاشت و داشت و برداشت را نیزبدنبا لخواهد داشت. به موازات آن فرارآبها و عبورآن از داخل سازندهای شور به سوی مناطقی از دشت گرمسار او ً لاموجب بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی شور شده است. که درگذشته موجب مهاجرت مردم چند روستا(روستاهای سنرد، نورالدین آباد ،خلخالیه و غیره…) گردید. چراکه ساختمانها به سرعت فرو ریختند وآبها ی سطحی شور مانندچشمه از درون چاههای فاضلا بو تنوروچال هکرسی ها وحت یآغ لگوسفندان بیرون م یزد. علاوه برآن زمین ها یکشاورز یب هشد تشور و غیرقابل استفاد هگردیدن د(کویرزائی). ثانیًاکاه شسط حآ بزیرزمین یدرمواقع خشکسالی موجب تغییردرچسبندگ یو مقاوم تخا کم یگردید، ک هآثارآ نر ادرتخری بکام لروستا یشورقاض یازتوابع ایوانک یگرمسار م یتوان ملاحظه کرد.کاهش آب حبله رود و فرا ربخشی از آبها توس طگس لها مشکلات متعددعمرانی را برای مردم گرمسار بدنبال دارد ، با شناخت میزان تلفات آب می توان با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق هم از آب سطحی و هم از آب های تلف شده حداکثر استفاد هرا بعمل آوردکه آبادانی این منطقه را به دنبال دارد