سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمدعلی یزدان پناه – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در سیر اندیشه های مدیریت، نظریه پردازان تعاریف گوناگونی را برای واژه استراتژی ارائه کرده اند. هر یک از این تعاریف از خواستگاه متفاوت بوجود آمده اند، و همچنین مولد راهواره های گوناگونی گشته اند. بی تردید انتخاب هر یک از انها، نه تنها مسیر و فرایند برنامه ریزان راهبردی، بلکه نتایجبرنامه های راهبردی رامتفاوت ساخته اند. در این مقاله، ضمن معرفی برخی از تعاریف مشهور در این حوزه، ابتدا سیر تحول مفهوم استراتژیدر حوزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی و سپس ،سیر تکوینی تفسیر و کاربرد آن را در سیر اندیشه های مدیریت، در سه زمینه، نسل های مفهوم سازی، کاربرد مفهوم استراتژی، بیان ویژگی های تعاریف هر نسل، تشریح می کنیم. در ادامه برای بررسی مقایسه ای یک تعریف،ویژگی های تعریف کامل از راهبرد را همراه با معیارهای برای انتخاب یک تعریف، جمع اوری و توصیف می کنیم. در پایان با بحث درباره روش های به گزینی انتخاب تعریف مناسب، شیوه های انتخاب یک تعریف موجه را بر اساس سه شیوه؛ روش پیگیری و انطباق، جستجوی معنی در لغت نامه ها، روش های ابتکاری، معرفی نموده و به یکی از روش های ابتکاری که بر اساس یافته های پژوهشی محق در خلالجلسات متوالی بارش فکری به دست امده است، نتیجه گیری می شود.