مقاله فراغت و ارزش هاي فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: فراغت و ارزش هاي فرهنگي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ها و نگرش ها
مقاله برداشت از فراغت
مقاله پايبندي ديني
مقاله سبک زندگي
مقاله مديريت بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت جاه مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از عرصه هاي مهمي که در مطالعات اجتماعي و پژوهش هاي فرهنگي براي شناخت تحولات ارزشي و نگرشي و سبک هاي جديد زندگي مورد توجه قرار مي گيرد عرصه فراغت است، زيرا به سبب در برداشتن الزامات کمتر و آزادي عمل بيشتر مي تواند ارزش ها و نگرش ها و ذايقه هاي فرهنگي را بازنمايي کند. از اين رو مطالعه و پژوهش در اوقات فراغت جوانان که نسلي پيشرو و نمايانگر روند تغييرات فرهنگي جامعه هستند هم براي شناخت اين روندها و هم براي برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي ضروري مي نمايد. در اين راستا هدف اصلي اين پژوهش مطالعه الگوهاي فراغت دانشجويان غير تهراني و شناخت مسايل و مشکلات اوقات فراغت آنان است. مطالعه چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان و شناسايي عوامل احتمالي موثر در آن به ما کمک مي کند تا بتوانيم نيازها و علايق فراغتي آنان را شناخته و کمبودها و مشکلات فراغتي را در اين گروه با دقت بيشتري بررسي کنيم. اين مطالعه بر روي نمونه اي احتمالي از دانشجويان دختر و پسر خوابگاهي دانشگاه تهران انجام گرفته و يافته هاي آن حاکي از آن است که در گذران اوقات فراغت، دختران بيشتر به شيوه هاي فعالانه و پسران بيشتر به شيوه هاي سرگرمي خواهانه گرايش دارند. به طور کلي ميزان استفاده دانشجويان پسر از امکانات فراغتي خوابگاه، به مراتب بيشتر از دختران بوده است. بيش از نيمي از دانشجويان از نحوه گذران اوقات فراغت خود ناراضي بوده و مهم ترين دليل نارضايتي آنها محدوديت امکانات تفريحي و مشکلات مالي بوده اما محروميت از امکانات تفريحي در دختران و محدوديت هاي مالي در پسران بيشتر ذکر شده و در مجموع دانشجويان دختر با مشکلات فراغتي بيشتري مواجه بوده اند. همچنين شيوه گذران اوقات فراغت دانشجويان با برداشت آنان از فراغت، ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگي، ميزان پايبندي ديني و ميزان برنامه ريزي آنها براي فراغت ارتباط دارد.