مقاله فراموشي سازماني هدفمند (استراتژيک): اکسير رقابت پذيري درسازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: فراموشي سازماني هدفمند (استراتژيک): اکسير رقابت پذيري درسازمان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري فرهمند
مقاله زنجيره تامين صنعت خودرو ايران
مقاله فراموشي سازماني تصادفي
مقاله فراموشي سازماني هدفمند
مقاله مديريت دانش
مقاله يادگيري سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشبكي اصفهاني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعه مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طي دهه گذشته، شرکت ها به شکل فزاينده اي به ارزش مديريت دانش و يادگيري سازماني پي برده اند و محققان چنين فرايند هايي را به شکل وسيعي مطالعه کرده اند. با وجود اين هنوز برخي نکات در مباحث کنوني دانش سازماني مبهم است. ‹‹شرکت ها نه تنها ياد مي گيرند، بلکه آنها فراموش نيز مي کنند››. در حقيقت مديريت دانش به دنبال خلق فرايند هايي است که نه تنها به يادگيري و حفاظت از دانش مفيد، بلکه براي عدم يادگيري و پرهيز از آنچه که مهم نيست هم به کار مي آيد. فراموشي همانند يادگيري ساده نيست و ممکن است زيان آور يا سودمند باشد و در دو بعد هدفمند و غير هدفمند قابل درک است. اما در هر حال به گونه چشم گيري هم در بعد مثبت و هم در بعد منفي بر رقابت پذيري يک شرکت موثر خواهد بود.
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم و اشکال فراموشي سازماني، با توجه به اهميت استراتژيکي فراموشي سازماني هدفمند قصد بر آن است تا علاوه بر سنجش ميزان فراموشي سازماني هدفمند، ارتباط آن با رهبري فرهمند بررسي شود. در اين راستا از طريق پرسشنامه از نظرات ۱۶۵ مدير سطوح عالي، مياني و سرپرستي در زنجيره تامين صنعت خودرو ايران استفاده شد. تحليل همبستگي داده هاي حاصل از آزمون استقلال کاي مربع بيانگر وجود رابطه معناداري بين هريک از ابعاد فراموشي هدفمند (بعد دانش جديد وبعد دانش موجود ) و رهبري فرهمند مي باشد.