مقاله فراهمي فسفر در يك خاك غني شده با پودر استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: فراهمي فسفر در يك خاك غني شده با پودر استخوان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر استخوان
مقاله آزادسازي
مقاله فراهمي فسفر
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پودر استخوان داراي مقدار زيادي فسفر است كه مي تواند تا اندازه اي نياز غذايي گياهان به فسفر را تامين كند. از اين رو به منظور بررسي توان پودر استخوان در آزادسازي فسفر و تاثير آن بر رشد گياه ذرت، آزمايشي در قالب طرح كاملا تصادفي با ۶ تيمار شامل دو سطح از پودر استخوان (۴۰۰ و ۸۰۰ كيلوگرم در هكتار) و دو سطح از پودر استخوان اسيدي شده (۴۰۰ و ۸۰۰ كيلوگرم در هكتار)، سوپر فسفات تريپل (۲۰۰ كيلوگرم در هكتار) و شاهد با ۳ تكرار در شرايط آزمايشگاه و گلخانه انجام شد. نتايج نشان داد كه آزادسازي فسفر فراهم در تيمارهاي داراي پودر استخوان با تاخير زماني يك ماه نسبت به تيمار سوپر فسفات صورت گرفت و اسيدي كردن پودر استخوان منجر به تسريع و افزايش آزادسازي فسفر گرديد. نتايج حاصل از كاشت گياه ذرت حاكي از آن بود كه اسيدي كردن پودر استخوان منجر به افزايش غلظت فسفر در اندام هوايي گياه نشد ولي وزن خشك اندام هوايي و مقدار جذب فسفر به وسيله گياه در تيمارهاي پودر استخوان اسيدي شده نسبت به تيمارهاي پودر استخوان اسيدي نشده افزايش معني داري را نشان داد. افزون بر آن تفاوت وزن خشك اندام هوايي در تيمارهاي پودر استخوان اسيدي و كود سوپر فسفات از نظر آماري معني دار نبود.