مقاله فراوانيهاي هاپلوتايپي و آللي تواليهاي تکراري کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در يک جمعيت تصادفي از مردان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: فراوانيهاي هاپلوتايپي و آللي تواليهاي تکراري کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در يک جمعيت تصادفي از مردان تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکي قانوني
مقاله ميکروساتليت
مقاله تواليهاي تکراري کوتاه کروموزوم Y – STR) Y)
مقاله ژنتيک جمعيت
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند علي
جناب آقای / سرکار خانم: زرگر سيدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تواليهاي تکراري کوتاه DNA (Short tandom Repeats) کروموزوم (Y – STR) Y انسان، واقع در خارج از ناحيه شبه اتوزومي(Pseudoautosomal)  و در بخش هاي غير نوتركيب كروموزوم Y از پدر به پسران انتقال مي يابد. اين تواليهاي تکراري در مطالعات تکاملي و رديابي مهاجرت انسان، بررسي دودمان پدري و هم چنين در آزمون اثبات رابطه پدر – فرزندي و كاربردهاي ديگر پزشکي قانوني، نشانگرهاي بسيار سودمندي هستند. اين مطالعه بر روي چند شکلي توالي تکراري کوتاه کروموزوم Y در ميان ۱۰۰ مرد غير خويشاوند که به طور تصادفي از جمعيت تهران انتخاب شده اند، انجام شده است.اين نمونه جمعيتي تصادفي به دليل وضعيت مختلط جمعيت تهران،‏ به خاطر مهاجرت پذير بودن، به نظر مي رسد نماينده نسبي (حداقل در معرفي عمومي اللها و هاپلو تيپ هاي موجود) از جمعيت ايران باشد. با استفاده از يک روش مبتني بر PCR چند شکليهاي ۹ نشانگر تواليهاي کوتاه تکراري ويژه کروموزوم Y شامل DYS392 , DYS391 , DYS390, DYS389 I / II, DYS385 a / b ,DYS19 , و DYS393 مطالعه شده اند. اين نشانگرها به عنوان حداقل هاپلوتايپ اروپايي(European Minimal Haplotype)  تعريف شده اند. فراورده هاي PCR  ابتدا بر روي ژل آگارز ۱٫۵ درصد و سپس براي تفکيک بهتر و اطمينان از تفاوتهاي جزئي در تعداد تکرارها بر روي ژل پلي آکريل اميد رانده شد. تنوع ژنتيکي (Genetic Diversity) ;GD)، نشاندهنده چند شکلي آللي، براي هر نشانگر محاسبه شد.  نشانگرDYS385  بيشترين چند شکلي و نشانگر DYS391 کمترين چند شکلي را در بين افراد بررسي شده در اين مطالعه نشان داد. تنوع هاپلوتايپي (Haplotype Diversity)  براي ارزيابي پراکنش هاپلوتايپي اين جمعيت ۰٫۹۹۹ محاسبه شد. در نتيجه به خاطر اين تنوع گسترده اين نشانگرهاي Y – STR در پزشکي قانوني، آزمون اثبات رابطه پدر – فرزندي و همچنين در مطالعات مقايسه اي گروههاي نژادي در ايران مي تواند به كار رود. نتايج حاصل به دليل تنوع گروههاي نژادي ساکن ايران نيز در مطالعات جهاني مربوط به تواليهاي تکراري کروموزوم Y حایز اهميت است. مطالعه تفصيلي تواليهاي YSTR بين گروه هاي قومي و نژادي مختلف ايران در ازمايشگاه ما در دست انجام است.