مقاله فراواني آسيب هاي کروموزومي ناشي از داروي بلئومايسين سولفات در سلول هاي هيبريدوماي F3B6 و HF2x653 در مقايسه با سلول هاي غيرهيبريد والدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: فراواني آسيب هاي کروموزومي ناشي از داروي بلئومايسين سولفات در سلول هاي هيبريدوماي F3B6 و HF2x653 در مقايسه با سلول هاي غيرهيبريد والدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي هيبريدوما
مقاله آسيب هاي کروموزومي
مقاله بلئومايسين سولفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جويان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: مزداراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فراحت وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هيبريدهاي سلول هاي سوماتيک از تلفيق دو يا چند سلول سوماتيک به دست مي آيند که پس از تشكيل، كروموزوم هاي سلول ها در يک غشا قرار مي گيرند. به اين ترتيب محيط هسته اي هر کدام از سلول هاي ادغام يافته تغيير كرده، ژن ها و كروموزوم هاي دو سلول در معرض واکنش با يکديگر قرار مي گيرند. قرار گرفتن كروموزوم ها در شرايط سيتوپلاسمي و هسته اي جديد و نوآرايي هاي وسيع کروموزومي که در اين سلول ها پس تشکيل رخ مي دهد، مي تواند بر حساسيت آن ها به داروهاي مختلف اثر بگذارد. در اين مطالعه اثر داروي بلئومايسين سولفات (BLM) بر دو سلول هيبريد F3B6 و HF2x653 در مقايسه با سلول هاي غير هيبريد والدي شان، WIL2 و NS1، با تمرکز بر آسيب هاي کروموزومي در مرحله G1 چرخه سلولي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد وروش ها: چهار رده سلولي,NS1 HF2x653، WIL2 و F3B6 از انجماد خارج شده و به طور جداگانه در فلاسک حاوي محيط کشت RPMI همراه با ۱۵-۱۰ درصد FBS کشت شدند. سپس در مرحله رشد لگاريتمي در فاز G1 چرخه سلولي با دزهاي۵۰µg/ml  و BLM 100µg/ml تيمار شدند. پس از محصول برداري، تثبيت، تهيه گستره هاي متافازي و رنگ آميزي با گيمسا، سلول هاي آسيب ديده و انواع آسيب هاي کروموزومي در آن ها بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان داد که فراواني اين آسيب ها در سلول هاي هيبريد و غير هيبريد والدي آن ها مشابه است.
سلول هاي واجد کروموزوم بيش تر يعني دو سلول NS1 و F3B6 آسيب هاي کروموزومي بيش تري نسبت به دو رده سلول واجد کروموزوم كم تر نشان دادند. بررسي فراواني آسيب ها به ازا کروموزوم نيز مويد اين نتيجه است، فراواني آسيب ها به ازا کروموزوم در دو سلولNS1  و F3B6 مشابه و بيش تر از دو سلول HF2x653 و WIL2 بود.
گرچه گاهي سلول هاي هيبريد نسبت به سلول هاي والدي خود حساسيت متفاوتي نشان دادند اما پاسخي وابسته به دز در اين مرحله مشاهده نشد.
نتيجه گيري: سلول هاي هيبريد مطالعه شده در تحقيق از نظر حساسيت به داروي بلئومايسين در مرحله G1 چرخه سلولي، به يکي از رده هاي سلولي والدي خود شبيه بوده و نسبت به والد ديگر حساسيت كم تر يا بيش تري نشان مي دهند.