مقاله فراواني آللي و ژنوتيپي ژن کالپاستاتين در گوسفندان قزل، آرخامرينو و آميخته‌ هاي آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: فراواني آللي و ژنوتيپي ژن کالپاستاتين در گوسفندان قزل، آرخامرينو و آميخته‌ هاي آن ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالپاستاتين
مقاله گوسفند
مقاله چندشکلي
مقاله ژنوتيپ
مقاله قزل
مقاله آرخامرينو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي زرين قبايي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع غياث جليل
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پيراهري ام البنين
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کالپاستاتين نقش تنظيمي در رشد ماهيچه ها و تردي گوشت بعد از کشتار دام دارد که ژن کنترل کننده آن بر روي کروموزوم شماره ۵ گوسفند جاي گرفته است. ارتباط برخي از شکل هاي آللي اين ژن با افزايش وزن و صفات لاشه در گوسفند کشف شده است که اين امر در نتيجه جانشيني ساده ۱ نوکلئوتيد در اگزون I ژن کالپاستاتين است که با تکنيک RFLP با آنزيم هاي برشي MspI و يا NcoI تشخيص داده مي شود و مي تواند به عنوان نشان گري در جهت اصلاح نژاد به کار گرفته شود. هدف از اين تحقيق بررسي تنوع ژنتيکي ژن کالپاستاتين در گوسفند با روش MspI/ RFLP است. در اين تحقيق نمونه هاي خون از ۱۳۷ راس گوسفند (۶۵ راس گوسفند قزل، ۴۲ راس گوسفند آرخامرينو و ۳۰ راس گوسفند آميخته آرخامرينو × قزل) جمع آوري گرديد. DNA ژنومي از ۵۰ ميکروليتر خون با روش سيليکاژل استخراج گرديد و براي ارزيابي کيفيت و کميت DNA روش هاي ژل مونيتورينگ و اسپکتروفوتومتري مورد استفاده قرار گرفت. پس از استخراج DNA ژنومي، تکثير ناحيه چندشکل ژن کالپاستاتين به طول ۵۷۰ جفت باز با آغازگرهاي اختصاصي Ovine Calp-F و Ovine Calp-R صورت گرفت. جهت برش آنزيمي قطعات DNA تکثير شده، از آنزيم MspI استفاده گرديد. محصولات هضم شده، بر روي ژل آگارز %۱٫۵ الکتروفورز شده و با اتيديوم برومايد رنگ آميزي گرديد. پس از تعيين ژنوتيپ تمامي نمونه هاي مورد مطالعه، از نرم افزار Popgene 1.32 براي بررسي آماري داده ها استفاده گرديد که فراواني آلل M در گوسفند قزل %۶۹، گوسفند آرخامرينو %۴۸، و آميخته هاي F1 اين دو نژاد %۵۰ به دست آمد. بر اساس نتايج اين مطالعه، جمعيت هاي مورد مطالعه در تعادل هاردي- واينبرگ قرار داشتند و اين نشان مي دهد که در جمعيت هاي گوسفندان مورد مطالعه، انتخاب ژنتيکي در راستاي اصلاح نژاد براي ژن کالپاستاتين صورت نگرفته است.