مقاله فراواني آنتي بادي ضد Cytotoxin associated Gene A در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: فراواني آنتي بادي ضد Cytotoxin associated Gene A در استان گلستان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراواني سرمي
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله پروتئين CagA
مقاله افراد سالم
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كبريا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: ليواني صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سويه هاي باکتري هليکوباکترپيلوري که داراي پروتئين Cag A (Cytotoxin associated Gene A) مي باشند؛ استعداد بيشتري براي ايجاد بيماري دارند. اين پروتئين بيماري زايي باکتري را با افزايش توليد سيتوتوکسين در سلول ميزبان تسريع مي نمايد. اين مطالعه به منظور تعيين فراواني آنتي بادي ضد CagA در افراد آلوده به هليکوباکترپيلوري در استان گلستان انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي روي ۶۷۶ نفر از افراد آلوده به هليکوباکترپيلوري در استان گلستان طي سال ۱۳۸۷ انجام گرديد. در اين افراد وجود آنتي بادي ضد CagA از کلاس IgG به روش اليزا تعيين شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري کاي اسکوئر در نرم افزار آماري SPSS-16 تجزيه و تحليل شدند. سطح معني داري کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
يافته ها: فراواني آنتي بادي ضد Cag A در افراد آلوده به هيلکوباکترپيلوري  57.7درصد(۹۵% CI:539-61.4) برآورد گرديد. اين فراواني در مردان  56.3درصد و در زنان  58.9درصد بود. گروه سني ۱۵ -۲۴ سال و کودکان زير ۵ سال با شيوع ۶۳٫۴ درصد و  26.3درصد بالاترين و کمترين فراواني را داشتند. گروه قومي سيستاني با شيوع  67.2درصد نسبت به گروه هاي قومي ترکمن ( ۵۷٫۵درصد) و فارس ( ۵۳٫۶درصد) بيشترين موارد آنتي بادي را نشان دادند. توزيع اين سويه ها در ساکنين روستا ( ۵۸٫۱درصد) بيش از شهر ( ۵۷٫۱درصد) بود. توزيع فراواني موارد مثبت CagA در شهر مينودشت در شرق استان (۷۸ درصد) بالاتر و بندرگز در غرب (۴۴ درصد) پايين تر از بقيه بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که فراواني سويه هاي CagA مثبت افراد آلوده با هليکوباکترپيلوري در استان گلستان مشابه بسياري از مناطق ديگر ايران، آسيا و اروپا است؛ ولي از مناطق آفريقايي بالاتر است.