مقاله فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين
مقاله نارسايي قلبي
مقاله سالمندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي محمدي شراره
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده حقيقي سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از مطالعه حاضر، تعيين فراواني آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر، از نوع توصيفي گذشته نگر بود که در آن اطلاعات دموگرافيک، آزمايشگاهي و اکوکارديوگرافي ۱۵۴ پرونده پزشکي متعلق به سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷) مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه هموگلوبين کمتر از ۱۳ گرم در دسي ليتر در مردان و کمتر از ۱۲ گرم در دسي ليتر در زنان آنمي تعريف شد. از توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار و آزمون تي براي گروه هاي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزان شيوع آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي (%۴۲٫۹) بود. تفاوت آماري معني داري بين سطح هموگلوبين خون در بيماران مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي داراي نارسايي مزن راه هاي هوايي (P=0.001) وجود داشت و سطح هموگلوبين خون با سن (P=0.014) و کسر جهشي بطن چپ (P=0.022) ارتباط معني داري داشت.
نتيجه گيري: آنمي در سالمندان مبتلا به نارسايي سيستوليک قلبي شايع بوده و آنمي ممکن است با سن، کسر جهشي بطن چپ و بيماريهاي مزمن انسدادي ريه ارتباط داشته باشد. تحقيق بيشتر در جهت شناسايي مکانيسم هاي آنمي مورد نياز است.