مقاله فراواني اختلالات بينايي در مراجعان به کميسيون معافيت پزشکي بيمارستان علوي اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: فراواني اختلالات بينايي در مراجعان به کميسيون معافيت پزشکي بيمارستان علوي اردبيل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال بينايي
مقاله عيب انکساري
مقاله نزديک بيني
مقاله دوربيني
مقاله کميسيون معافيت پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجاقي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: چگيني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اختلالات بينايي اخيرا مورد توجه خاص سازمان بهداشت جهاني قرار گرفته است. با توجه به اين که اکثر مراجعين کميسيون سربازي چشم در سنين جواني هستند، بررسي اختلالات بينايي اين طيف سني از اهميت بالايي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين توزيع فراواني اختلالات بينايي شايع در مراجعين کميسيون سربازي چشم در استان اردبيل انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي روي تمام مراجعين درمانگاه چشم بيمارستان علوي اردبيل براي کميسيون سربازي از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ انجام گرفت. ۵۲۰۳ مراجعه کننده مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات درج شده در پرونده ها در پرسشنامه اي ثبت و با نرم افزار SPSS 13 تحليل شد. براي مقايسه متغيرهاي کيفي از آزمون مجذور کاي استفاده شد.
يافته ها: ۴۹۳۵ نفر (%۹۴٫۸۴) از مراجعين به نوعي دچار اختلال بينايي بودند. %۹۴ داراي عيب انکساري بودند که %۳۳٫۸ عيب انکساري خفيف، %۴۸ عيب انکساري متوسط و %۱۸ عيب انکساري شديد داشتند. ۳۴۱۳ نفر (%۶۵٫۶) نزديک بين و ۱۴۷۹ نفر (%۲۸٫۴) دوربين بودند. %۹۲٫۳۷ مراجعين آستيگماتيسم و %۳۵٫۱۵ آنيزومتروپي داشتند. بيماري هاي قرنيه %۱٫۰۷، انحراف چشم %۰٫۹۹ و کاتاراکت %۰٫۷۸ ساير علل عمده اختلال بينايي بودند.
نتيجه گيري: عيوب انکساري خاصي منجر به معافيت از خدمت سربازي مي شود و تعداد کثيري از مراجعين کميسيون سربازي با وجود داشتن عيوب انکساري به علت عدم کسب حد نصاب لازم به خدمت سربازي فرا خوانده مي شوند و تعيين شيوع عيوب انکساري و اختلالات بينايي مي تواند در برنامه ريزي هاي کلان دفاعي و براي مسوولين طب نظامي کمک کننده باشد. بررسي گذشته نگر نتايج فوق مي تواند در برنامه هاي پيشگيري از آمبليوپي نيز مورد استفاده قرار گيرد.