مقاله فراواني استئوپروز در شکستگي هيپ ناشي از تروماي خفيف و ميزان مرگ ومير و هزينه هاي درمان مستقيم آن در افراد بالاي ۴۵ سال مراجعه کننده به مرکز ارتوپدي بيمارستان نقوي کاشان در طي سال ۸۵-۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: فراواني استئوپروز در شکستگي هيپ ناشي از تروماي خفيف و ميزان مرگ ومير و هزينه هاي درمان مستقيم آن در افراد بالاي ۴۵ سال مراجعه کننده به مرکز ارتوپدي بيمارستان نقوي کاشان در طي سال ۸۵-۱۳۸۴
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله شکستگي هيپ
مقاله هزينه درمان مستقيم
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني بتول
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوپروز شايع ترين بيماري متابوليک استخوان مي باشد و در قرن اخير با بالارفتن سن جوامع و درصد افراد سالمند شيوع بالاتري يافته است. از عوارض مهم استئوپروز شکستگي استخوان به خصوص در هيپ مي باشد. در اين مطالعه فراواني استئوپروز در شکستگي هيپ در شهرستان کاشان، ميزان مرگ ومير و هزينه هاي مستقيم آن در طي سال ۸۵-۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: اين مطالعه با طراحي مقطعي بر روي ۱۱۹ بيمار با شکستگي هيپ که در طي يک سال به بيمارستان نقوي کاشان مراجعه نمودند، صورت گرفت. بيماراني که شکستگي آنها به دنبال تروماي خفيف بوده وارد مطالعه شدند. با مراجعه هفته اي يک بار به بخش ارتوپدي، يافته هاي دموگرافيک و نوع شکستگي و هزينه بستري و درمان طبي در طي بستري و هزينه پروتز در صورت عمل شدن بيماران در پرسشنامه ثبت شد. در بيماران سنجش تراکم استخوان توسط دستگاه استئوکور ۲ به روشDXA  انجام شد و سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSS 14 شد و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه ۱۱۹ بيمار با ميانگين سني ۷۱٫۶±۹٫۳۵ سال و دامنه سني ۹۰-۴۶ سال بررسي شدند. از اين تعداد %۷۲٫۳ زن و %۲۷٫۷ مرد بودند. در مجموع %۶۷٫۸ شکستگي گردن فمور و %۳۲٫۲ شکستگي اينترتروکانتريک داشتند. استئوپروز در ستون فقرات کمري و گردن فمور به ترتيب در %۵۱٫۳ و %۲۳٫۵ بيماران وجود داشت و در کل %۶۵ افراد با شکستگي هيپ استئوپروز داشتند. استئوپني در ستون فقرات کمري و گردن فمور به ترتيب در %۳۵٫۳ و %۶۵٫۳ بيماران ديده شد. ميانگين تعداد روز بستري در بيمارستان ۷٫۹۲±۳٫۶۶ روز و ميزان مرگ و مير %۱۷٫۲ بود. ميانگين هزينه بستري و درمان طبي ۲۷۷۷۵۴۸±۹۳۳۲۰۸٫۴ ريال و ميانگين هزينه پروتز ۱۶۷۰۰۶۰۰±۹۷۷۶۳۱٫۶۲ ريال بود.
نتيجه گيري: استئوپروز يک عامل زمينه ساز شکستگي هيپ، به ويژه در افراد مسن با تروماي خفيف مي باشد. اين شکستگي هزينه بالايي به سيستم بهداشتي درماني جامعه وارد مي کند. با ارايه راه کار مناسب براي پيشگيري مي توان از بروز شکستگي هيپ و مرگ و مير و هزينه آن کاست.