مقاله فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۲۴ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصيلي
مقاله دانشجويان
مقاله اراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي آشتياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افت تحصيلي دانشجويان يكي از مشكلات عمده مراكز آموزش عالي كشور مي باشد. از اين رو پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك صورت پذيرفته است.
روش كار: در طي يك مطالعه مقطعي تحليلي ۶۰۰ نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال ۱۳۸۸ كه حداقل يك ترم از دوره تحصيلي خود را گذرانده بودند با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه مورد بررسي قرار گرفتند. پس از جمع آوري اطلاعات دانشجويان برحسب معدل كلاسي و ترم هاي مشروطي به ۲ دسته دانشجويان موفق و ناموفق تقسيم شده و سپس داده ها تجزيه تحليل و فراواني افت تحصيلي و برخي از عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج: فراواني افت تحصيلي ۱۹ درصد بوده و اختلاف معني داري بين جنس، وضعيت تاهل، معدل ديپلم پايين، ميزان تحصيلات پدر، بومي بودن، فاصله بين اخذ ديپلم و ورود به دانشگاه و رضايت از رشته تحصيلي در بين دو گروه دانشجويان موفق و ناموفق وجود دارد (p<0.05). در حالي كه ارتباط معني داري بين متغيرهاي سن، رشته تحصيلي، وضعيت اقتصادي خانوار، شغل مادر در بين دو گروه ديده نشد. هم چنين بيشترين راهكارهاي موثر بر كاهش مشكلات تحصيلي از ديدگاه دانشجويان شامل پذيرش دانشجويان بر اساس معدل ديپلم و استفاده از مشاوران تحصيلي ورزيده در دانشگاه مي باشد.
نتيجه گيري: دست اندركاران آموزش بايد به شناسايي متغيرهاي موثر بر عملكرد و افت تحصيلي دانشجويان بپردازند تا بر اساس شناخت دقيق آنها بتوان دانشجويان در معرض خطر را شناسايي و با مشاوره هاي مناسب امكانات بهتري را براي آنها فراهم نمود.