مقاله فراواني اللي ۱۲ ميکروستلايت در کروموزوم هاي ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ در جمعيت قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۸۰ تا ۵۸۷ منتشر شده است.
نام: فراواني اللي ۱۲ ميکروستلايت در کروموزوم هاي ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ در جمعيت قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الل
مقاله ميکروستلايت
مقاله جمعيت قند و ليپيد تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زركش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ميکروستلايت ها به طور گسترده اي در بررسي هاي لينکاژ و ژنتيک جمعيت ها، استفاده مي شوند. اين نشانگرها توالي هاي تکرار شونده اي روي ژنوم انسان هستند که تعداد اين تکرارها در افراد مختلف مي تواند متفاوت باشد و همين تفاوت ها راهي براي يافتن ژن هاي موثر در بروز بعضي بيماري ها است. پژوهش حاضر به بررسي فراواني ۱۲ ميکروستلايت در جمعيت تهران پرداخته است.
مواد و روش ها: ۵۹۱ نفر با ميانگين سن ۱۹±۳۶ سال براي بررسي فراواني پلي مورفيسم در ميکروستلايت هاي D8S1132، D8S1779، D8S514، D8S1743 D11S1998، D11S1304، D11S934، D12S96، D12S1632، D12S329، D16S2624 و D16S3096 از جمعيت قند و ليپيد تهران بر اساس ابتلا يا عدم ابتلا به سندرم متابوليک انتخاب شدند. به کمک روش PCR و آناليز قطعه اي، الل هاي هر نشانگر مشخص شد.
يافته ها: نشانگرهاي کروموزوم ۸، تکرارهاي ۱۰ تا ۲، ۲۶ جفت باز، نشانگرهاي کروموزوم ۱۱، تکرارهاي ۸٫۱ تا ۳۲ جفت باز، نشانگرهاي کروموزوم ۱۲، تکرارهاي ۲ تا ۳۲ جفت باز و هم چنين نشانگرهاي کروموزوم ۱۶ تکرارهاي ۲، ۹ تا ۲۸ جفت باز را نشان دادند. بيشترين ميزان هتروزيگوسيتي به نشانگر D8S1132 و کمترين ميزان آن به نشانگر D12S96 مربوط بود.
نتيجه گيري: الل هاي جديدي در جمعيت تهران براي نشانگرهاي مورد بررسي يافت شد و براي اولين بار يافته هاي اللي اين نشانگرها در جمعيت ايراني، براي ثبت در پايگاه اطلاعاتي مربوط به فراواني اللي ميکروستلايت ها ارايه گرديد. حضور الل هاي مختلف در افراد مختلف يک خانواده مي تواند به بررسي بيماري ها کمک شاياني نمايد
.