مقاله فراواني انواع بيماري هاي پوستي در بيماران بخش روان پزشكي بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۱۷۲ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: فراواني انواع بيماري هاي پوستي در بيماران بخش روان پزشكي بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سايكودرماتولوژي
مقاله بيماري پوستي
مقاله بيماري رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگرطبري سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي شكوفه
جناب آقای / سرکار خانم: فرزان نينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير تاثير متقابل بين روان و پوست در ايجاد برخي از بيماري ها مورد بررسي قرار گرفته است. اين مطالعه با هدف تعيين فراواني انواع بيماري هاي پوستي در بيماران بخش روان پزشكي بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل انجام گرديد.
روش اجرا: اين مطالعه مقطعي بر روي ۲۵۰ بيمار بستري در بخش روان پزشكي بيمارستان شهيد يحيي نژاد شهرستان بابل انجام شد. پوست اين بيماران توسط كارورز، مورد معاينه قرار گرفته و در صورت لزوم معاينه توسط متخصص پوست انجام شد. براي تمامي بيماران، پرسش نامه از پيش طراحي شده بر مبناي معاينه تكميل گرديد. هم چنين شرح حال بيمار و اطلاعات پرونده مربوط به تشخيص بيماري رواني استخراج شده و در پرسش نامه ثبت گرديد. توصيف و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و P<0.05 معني دار تلقي شد.
يافته ها: در افراد مورد بررسي ۱۰۹ بيمار (۴۳٫۶%) مرد و ۱۴۱ بيمار (۵۶٫۴%) زن بودند. شايعترين بيماري رواني افسردگي ماژور (۳۵٫۶%) و اختلال وسواسي جبري (۲۱٫۶%) بود. ۱۶۶ مورد (۶۶٫۴%) بيماري هاي پوستي داشتند كه ۶۶ نفر (۳۹٫۸%) مرد و ۱۰۰ نفر (۶۰٫۲%) زن بودند. آكنه، آلوپسي آره آتا، خارش مزمن ليكنيفيه، كانديديازيس دهاني شايعترين بيماري هاي پوستي در بيماران مورد بررسي بودند. بين وجود عامل تنش (stressor) در شش ماه پيش از بروز بيماري پوستي در بيماري هاي اگزماي تماسي، خارش مزمن ليكنيفيه، آكنه و روزاسه ارتباط معني داري وجود داشت. ابتلا به اسكيزوفرني با هرپس دهاني در ارتباط بود (P=0.002). هم چنين شپش سر با استرس پس از سانحه ارتباط معني داري داشتP=0.004) ).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي بيماري هاي پوستي در بيماران بستري در بخش روان پزشكي، همكاري بيشتر بين درماتولوژيست و روان پزشك مي تواند در درمان بسياري از بيماري ها كمك كننده باشد.