مقاله فراواني بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي اشريشيا کلي و کلبسيلا نمونيه جداسازي شده از بيماران بستري و سرپايي مبتلا به عفونت هاي ادراري شهر اصفهان در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: فراواني بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در سويه هاي اشريشيا کلي و کلبسيلا نمونيه جداسازي شده از بيماران بستري و سرپايي مبتلا به عفونت هاي ادراري شهر اصفهان در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله بيماران بستري
مقاله بيماران سرپايي
مقاله باسيل هاي گرم منفي
مقاله بتالاکتامازهاي وسيع الطيف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري زاده سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اشريشيا کلي و کلبسيلا نمونيه شايع ترين عوامل ايجاد عفونت هاي ادراري مي باشند و شيوع بتا لاکتامازهاي وسيع الطيف (ESBLs)  در اين باکتري ها منجر به گسترش مقاومت آنتي بيوتيکي و مرگ و مير بيماران مي گردد، مهم ترين راه کنترل ESBLs در باکتري ها، مهار انتشار اين سويه ها و استفاده از روش هاي استاندارد شناسايي ESBLs مي باشد. هدف از اين پژوهش مقايسه فراواني بتالاکتامازهاي وسيع الطيف در سويه هاي اشريشيا کلي و کلبسيلا نمونيه در مبتلايان به عفونت هاي ادراري با تست هاي فنوتيپي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي-توصيفي و در سال هاي ۸۹-۱۳۸۸ در بيمارستان هاي الزهرا و شريعتي در اصفهان انجام گرفت، براي اين منظور بر اساس فرمول حجم نمونه، به طور تصادفي ۹۱ نمونه از عفونت هاي ادراري بررسي گرديد، شناسايي باکتري ها بر اساس روش هاي ميکروبيولوژيک، شناسايي ESBLsبا تست هاي غربالگري و تاييدي و بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي با روش کربي بائر انجام گرديد.
يافته ها: فراوانيESBLs در سويه هاي اشريشيا کلي و کلبسيلا نمونيه به ترتيب ۴۷٫۹۷% و ۴۱٫۶۶% بود. بر اساس نتايج آنتيبيوگرام: به ترتيب ۵۹٫۲%، ۵۴٫۹%، ۳۰٫۳%، ۲۷٫۸%، ۱۹٫۵% و ۱۶٫۷% از سويه هاي اشريشيا کلي در برابر کوتريموکسازول، ناليديکسيک اسيد، سيپروفلوکساسين، جنتامايسين، سفتازيديم و نيتروفورانتوئين و به ترتيب ۷۵%، ۵۰%، ۴۰%، ۴۴٫۵%، ۳۷٫۵%، ۳۷٫۵%، ۲۲٫۳% و ۰% از سويه هاي کلبسيلا نمونيه دربرابر آمپي سيلين، کوتريموکسازول، نيتروفورانتوئين، سفتازيديم، آميکاسين، سفوتاکسيم، ايمي پنم و سيپروفلوکساسين مقاوم بوداند.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از شيوع بيشتر ESBLs، همچنين مقاومت آنتي بيوتيکي در باکتري هاي جدا شده از بيماران بستري در مقايسه با بيماران سرپايي بود که اين امر بيان گر انتشار گسترده سويه هاي مقاوم در برابر آنتي بيوتيک در بيمارستان ها مي باشد.