مقاله فراواني ديسترس تنفسي در نوزادان نارس متولد شده در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز و تاثير دگزامتازون روي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۴ منتشر شده است.
نام: فراواني ديسترس تنفسي در نوزادان نارس متولد شده در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز و تاثير دگزامتازون روي آنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزامتازون
مقاله سندرم ديسترس تنفسي
مقاله زايمان زودرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از مشکلات عمده نوزادان نارس، عدم تکامل کافي ريه و در نتيجه ديسترس تنفسي از بدو تولد است که به نام سندرم ديسترس تنفسي نوزادان شناخته شده است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي فراواني ديسترس تنفسي در نوزادان نارس و اثر دگزامتازون در پيش گيري از آن بود.
روش بررسي: اين مطالعه يک مطالعه توصيفي گذشته نگر است. جامعه مورد مطالعه، تعداد ۲۳۰ نوزاد نارس بودند که مادران آنها با تشخيص زايمان زودرس طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در بيمارستان امام خميني اهواز بستري شده بودند. تعداد ۶۹ مورد پيش از تولد تحت درمان با دگزامتازون قرار گرفته بودند (۶ ميلي گرم هر ۱۲ ساعت و حداکثر ۴ دوز) و ۱۶۶ مورد، دگزامتازون دريافت نکرده بودند. اطلاعات مبتني بر اهداف تحقيق شامل تعداد نوزادان مبتلا به ديسترس تنفسي و اثر دگزامتازون در پيش گيري از آن، از پرونده ها استخراج شد. سپس نتايج، با استفاده از نرم افزار SPSS (17) و توسط آزمون هاي مربع کاي و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از گروهي که پيش از تولد تحت درمان با دگزامتازون قرار گرفته بودند ۲۱ نفر (۳۰٫۴ درصد) و از گروهي که دگزامتازون دريافت نکرده بودند ۶۶ نفر (۴۱ درصد) مبتلا به ديسترس تنفسي شدند که اين تفاوت از نظر آماري معنادار است (P=0.012).
نتيجه گيري: با تشخيص صحيح و درمان مناسب و استفاده به موقع از دگزامتازون جهت پيش گيري از اين سندرم، مي توان از عوارض جدي اين بيماري کاست. اميد است نتايج اين تحقيق در زمينه کاستن از اين مشکل در منطقه و کشور موثر باشد و تصميمات لازم در جهت پيش گيري از اين بيماري در مراقبت هاي قبل از تولد گنجانده شود.