مقاله فراواني زايمان سخت و برخي از عوامل مستعد کننده آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: فراواني زايمان سخت و برخي از عوامل مستعد کننده آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان سخت
مقاله علل مادري
مقاله علل جنيني
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمري طهران هدي
جناب آقای / سرکار خانم: كچويي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: سلحشوريان فرد آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هر ساله بيش از ۱۵۰ ميليون زن در كشورهاي توسعه يافته باردار شده و اغلب بارداري ها منجر به تولد يك نوزاد زنده از يك مادر سالم مي شود. اما براي عده اي از زنان زايمان خوشحال كننده و راحت نبوده و با احساس ترس، درد، رنج و حتي مرگ همراه مي باشد که در اين ميان زايمان دشوار و سخت يكي از علل عمده مرگ مادران مي باشد. لذا نظر به تأثير زايمان سخت و طولاني بر روي نتايج بارداري و به منظور تعيين عوامل مستعد کننده آن، اين بررسي بر روي مراجعين به زايشگاه هاي بيمارستان ايزدي و حضرت زهرا (س) قم انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي به صورت مقطعي به مدت ۶ ماه از زمستان ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۸۵ بر روي ۴۳۲۵ زن آماده زايمان مراجعه كننده به دو بيمارستان دولتي شهر قم انجام گرفته است. در اين بررسي نمونه گيري به صورت غير احتمالي و مبتني بر هدف و ابزار گرداوري داده ها پرسشنامه بود كه از طريق مشاهده، مصاحبه و معاينه تكميل گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي كاي دو، تي، ضريب همبستگي اسپيرمن، پيرسون و آزمون Z انجام شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه شيوع زايمان سخت و دشوار %۷٫۵ بوده است. در اين رابطه علل مادري مرتبط با زايمان سخت به ترتيب، عدم تناسب سر جنين با لگن مادر، اختلال نيروهاي رحمي، داشتن بي حسي اپيدورال، دريافت مسكن مخدر بيش از يك ساعت به زايمان، خستگي روحي مادر و عدم همكاري وي، پلي هيدرآمنيوس بودند. از علل جنيني، به ترتيب ماكروزومي، نمايش غيرطبيعي جنين، وجود بندناف دور گردن نوزاد بود. نتايج نشان داد كه زايمان سخت با قوميت، سن، قد، شاخص توده بدني، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال، افزايش وزن در دوران بارداري، نوع مركز دريافت خدمات بارداري، سابقه سقط، فاصله بارداري و ديابت ارتباط آماري معني داري داشت (P<0.000).
نتيجه گيري: از آنجايي که مطالعات مختلف فراواني و عوامل مستعد کننده متفاوتي را گزارش نمودند و با توجه به اين که تشخيص اختلالات زايماني يکي از مهم ترين راه هاي کاهش مرگ و مير مادري و جنيني است لذا مي توان از نتايج اين پژوهش در پيش بيني يک زايمان غيرطبيعي سود جست و جهت کاهش ابتلا به زايمان سخت و عوارض آن برنامه ريزي نمود.