مقاله فراواني سرطان روده بزرگ در بستگان افراد سالم: مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: فراواني سرطان روده بزرگ در بستگان افراد سالم: مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان روده بزرگ
مقاله سابقه فاميلي
مقاله مطالعه مبتني جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي دهكردي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي اسما
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ با خطر بالاتر بروز اين بيماري در ارتباط مي باشد. اين افزايش خطر به تعداد بستگان مبتلا و سن تشخيص بيماري در آن ها وابسته است. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزيابي شيوع سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ در يک نمونه تصادفي از جمعيت شهر تهران بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي مبتني بر جمعيت مي باشد که در فاصله سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ در استان تهران انجام شده است. مجموعا ۵۵۰۰ نفر (سن بالاي ۲۰ سال) در استان تهران با استفاده از نمونه گيري تصادفي بر اساس کد پستي انتخاب و جهت شرکت در مطالعه دعوت شدند. شرکت کنندگان در مطالعه فرم ثبت اطلاعات در زمينه سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ را تکميل نمودند.
يافته ها: ميانگين سني مردان داراي سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ اختلاف معني داري با مردان فاقد سابق فاميلي داشت. اختلاف معني داري مابين ميانگين سني زنان واجد و فاقد سابقه فاميلي سرطان روده بزرگ مشاهده نشد. از کل ۵۵۰۰ نفر شرکت کننده در مطالعه، ۱۶۲ شرکت کننده (%۲٫۹) سابقه فاميلي مثبت ابتلا به سرطان روده بزرگ را گزارش نمودند. از اين ۱۶۲ نفر، ۶۷ نفر (%۱٫۲۲) از شرکت کنندگان سابقه يک نفر مبتلا و ۴ نفر (%۰٫۰۷) سابقه ۲ نفر يا بيش تر مبتلا به سرطان روده بزرگ در سن زير ۵۰ سالگي در بستگان درجه اول داشتند. هم چنين از مجموع ۱۶۲ نفر۱۴ نفر (%۹٫۲۶) پيش از سن ۵۰ سالگي تشخيص داده شده اند. از کل افراد شرکت کننده (۵۵۰۰ نفر) ۱۸ نفر (%۰٫۳۳) سابقه دو نفر يا بيش تر در بستگان درجه يک يا يک نفر بستگان درجه يک مبتلا به سرطان روده بزرگ که زير ۵۰ سال تشخيص داده شده باشد را گزارش کردند. چهارنفر ۳ (%۰٫۰۷) نفر يا بيش تر مبتلا در بستگان درجه يک را ذکر نمودند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، تخمين زده مي شود بيش از ۵۷۰۰۰۰ نفر با سن بيش تر از ۲۰ سال در معرض خطر ۲تا ۳ برابري ابتلا به سرطان روده بزرگ در کشور وجود دارند و مي بايست اين افراد شناسايي و جهت شرکت در برنامه غربال گري و مراقبت سرطان روده بزرگ تشويق و ترغيب شوند.