مقاله فراواني سندروم فرسودگي شغلي در پزشکان عمومي شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: فراواني سندروم فرسودگي شغلي در پزشکان عمومي شهر کرمان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم فرسودگي شغلي
مقاله پزشکان عمومي
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طايي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صافي زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ديوسالار كورس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس زياد علاوه بر ايجاد مشکلات روانشناختي و جسمي در پزشکان عمومي مي تواند به کاهش کيفيت در مراقبت و درمان بيماران نيز منجر گردد. هدف از انجام اين بررسي تعيين فراواني سندروم فرسودگي شغلي در پزشکان عمومي شهرکرمان بود.
روش: اين پژوهش توصيفي تحليلي بر روي ۱۵۰ نفر از پزشکان عمومي شاغل در مراکز بهداشتي درماني، بيمارستان ها و مطب هاي شهر کرمان در سال ۱۳۸۷ انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مازلاک بوده که بعد از توجيه آزمودني ها، پرسشنامه ها توزيع شد و بلافاصله پس از تکميل جمع آوري گرديدند.
يافته ها: در مجموع %۹۴٫۷ آزمودني ها مسخ شخصيت بالا، %۲۳٫۷ خستگي عاطفي متوسط به بالا و %۷۳٫۷ عدم موفقيت شخصي متوسط به بالا را گزارش نمودند. نتايج، نشان دهنده خستگي عاطفي و مسخ شخصيت بيشتر در پزشکان عمومي مرد نسبت به زن بود (P<0.05). تاهل و سابقه کار با هيچ کدام از حيطه هاي فرسودگي شغلي ارتباط معني داري نداشت و خستگي عاطفي و مسخ شخصيت در پزشکان شاغل در بيمارستان ها بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: فراواني سندروم فرسودگي شغلي در پزشکان عمومي شهر کرمان به ويژه در حيطه مسخ شخصيت بالا است و مداخله سريع به منظور ارزيابي، مطالعه عوامل و اتخاذ تدابير پيشگيرانه و درماني در قبال اين پديده ضروري به نظر مي رسد.