مقاله فراواني ضايعات مخاط نرم دهان در مراجعه كنندگان به بخش بيماري ‌هاي دهان دانشکده دندانپزشکي تبريز در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: فراواني ضايعات مخاط نرم دهان در مراجعه كنندگان به بخش بيماري ‌هاي دهان دانشکده دندانپزشکي تبريز در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراواني
مقاله ضايعات دهان
مقاله مخاط نرم
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي كلاتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: هدف از اين مطالعه تعيين ميزان فراواني ضايعات مخاط نرم دهان در مراجعه کنندگان به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندانپزشکي تبريز بود.
روش كار: اين مطالعه مقطعي توصيفي است كه به روش نمونه ‌گيري متوالي به شيوه پواسن انجام گرفت. مراجعه کنندگان به کلينيک بيماري ‌هاي دهان دانشکده دندانپزشکي تبريز طي بهار ۱۳۸۶، معاينه شدند و پرسشنامه براي آن‌ ها تکميل گرديد.
نتايج: مراجعه کنندگان ۸۰۲ نفر ۲۹٫۲۹ درصد مرد و ۰۷٫۷۰ درصد زن بودند.متوسط سني آنها ۲۵٫۱۲±۶۸٫۳۲ بود. ۸.۸۰ درصد از مراجعه کنندگان ضايعه دهاني داشتند ۲.۱۹ درصد داراي مخاط دهاني سالم بودند، ۶۰.۲۱ درصد افرادي که با ضايعه دهاني، به کنترل و پيگيري نياز داشتند. از ميان وضعيت‌ هاي پاتولوژيک تشخيص داده شده بيشترين ضايعات: انکيلوگلوسيا (۷٫۲۹ درصد)، زبان شياردار (۷٫۲۵ درصد) و زبان باردار (۷٫۲۳ درصد) بودند.
نتيجه ‌گيري: تعداد زيادي از مراجعه کنندگان از ضايعات دهاني خود که نياز به پيگيري داشت مطلع نبودند و اين مساله تاکيد بر معاينات دوره ‌اي دهاني همانند معاينات دنداني توسط متخصصين را نشان مي ‌دهد.