مقاله فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همودياليز
مقاله عفونت نهفته ويروس هپاتيت B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آميتيس
جناب آقای / سرکار خانم: بني فضل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرخ لقا
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: اتابك شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اميني منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: خادم صادق اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت نهفته ويروس هپاتيت (Occult HBC infection) B به موارد عفونت HBV با HBsAg غيرقابل شناسايي در خون اطلاق مي شود. عفونت نهفته HBV عامل خطر بالقوه براي انتقال HBV از طريق همودياليز مي باشد. گاهي الگوي سرولوژيك anti-HBc ايزوله (بدون حضور HBsAg و (anti-HBs به عنوان تنها نشانگر عفونت مزمن HBV مطرح مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي مي باشد.
روش كار: ۲۸۹ بيمار همودياليزي از ۵ مركز دياليز در شهر تهران در اين مطالعه وارد شدند. در كليه بيماران anti-HBs، HBsAg، anti-HCV،‌anti-HBc، ALT و AST اندازه گيري شد. HBV-DNA در پلاسماي بيماران داراي anti-HBc ايزوله به روش real time PCR مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از ۲۸۹ بيمار مورد مطالعه ۱۸۰ نفر داراي anti-HBc ايزوله بودند %۹۵CI, %3.5-8.9)، (%۶٫۲ و HBC-DNA در ۹ بيمار از ۱۸ بيمار %۹۵ CI, %27-73)، (%۵۰ داراي anti-HBc ايزوله شناسايي شد. HBV-DNA در پلاسماي كليه اين بيماران كمتر از ۵۰IU/ml بود.
نتيجه گيري: anti-HBc ايزوله مي تواند نمايانگر عفونت نهفته HBV در بيماران همودياليزي باشد. لذا به نظر مي رسد غربالگري اين دسته از بيماران در پيشگيري از انتقال عفونت HBV به سايرين مفيد باشد.