مقاله فراواني علايم اختلالات اسکلتي – عضلاني در کارگران توليدي سازه هاي فلزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: فراواني علايم اختلالات اسکلتي – عضلاني در کارگران توليدي سازه هاي فلزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات اسکلتي – عضلاني
مقاله صنعت سازه هاي فلزي
مقاله ارگونومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: در صنعت ساخت و نصب سازه هاي فلزي به علت ماهيت و نوع کار، کارگران با عوامل خطر اختلالات اسکلتي – عضلاني مواجهه دارند. بر اين اساس، پيش بيني مي شود که ميزان شيوع علايم اختلالات اسکلتي – عضلاني در کارگران اين صنعت بالا باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع علايم اختلالات اسکلتي – عضلاني در ميان کارگران توليدي سازه هاي فلزي انجام شده است.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، حدود ۵۰ درصد از کارگران واحدهاي توليدي (برابر با ۱۵۶ نفر) شرکت کردند. داده هاي لازم با استفاده از پرسشنامه و روش خود – اظهاري گردآوري شدند. براي تحليل آماري از آزمون هاي آماري کاي دو و t-test استفاده شد.
نتايج: طي ۱۲ ماه گذشته، ۹/۷۶ درصد از کارگران حداقل در يک ناحيه از دستگاه اسکلتي – عضلاني مبتلا به علايم اختلالات بوده اند. بيشترين ميزان شيوع علايم، مربوط به نواحي کمر و زانو به ترتيب برابر با ۵/۵۴ % و ۹/۴۲ % بود. نتايج نشان دادند که اپراتورهاي دستگاه ها و جوشکاران، بيشترين ميزان شيوع علايم را به خود اختصاص داده اند. آزمون هاي آماري، ارتباط معني داري را بين متغير هاي سن، قد، سابقه کار، ساعات کار در هفته، نوبت کاري و اعتياد به سيگار با شيوع علايم اختلالات نشان دادند (P<0.05).
نتيجه گيري: علايم اختلالات اسکلتي – عضلاني در ميان کارگران صنعت ساخت سازه هاي فلزي شايع است. به منظور کاهش ميزان شيوع در صنعت مورد مطالعه، توجه بيشتر به شرايط کاري اپراتورها و جوشکاران و ريسک فاکتورهاي مربوط به نواحي کمر و زانو ضروري است.