مقاله فراواني مصرف اكستازي و عوامل موثر در اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حيات از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: فراواني مصرف اكستازي و عوامل موثر در اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكستازي
مقاله جوانان
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يكه فلاح ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: تركاشوند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اعتياد به مواد مخدر صنعتي از جمله قرص اكستازي يكي از آسيب هاي اجتماعي است كه مشكلات رواني، اجتماعي عديده اي را براي خود شخص، خانواده و اجتماع به وجود مي آورد. به ويژه در كشور ما گروه عمده مصرف كنندگان مواد مخدر را جوانان و نوجوانان تشكيل داده است. تحقيقات نشان مي دهد يكي از مهم ترين دلايل گرايش جوانان به اين مواد، عدم آگاهي آنان نسبت به عوارض اين مواد است. از آن جا كه بيشتر جمعيت كشور ما را جوانان تشكيل مي دهند و با توجه به كاهش قيمت اين قرص ها و در دسترس بودن آن و عوارض فراواني كه بر جسم و روان انسان مي گذارد، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مصرف اكستازي در بين دانشجويان، ميزان آگاهي آنان از عوارض اكستازي و همچنين عوامل موثر در اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش به روش توصيفي – تحليلي انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه را ۲۰۰ نفر از دانشجويان پيراپزشكي (پرستاري، اتاق عمل، هوش بري، مامايي، فوريت هاي پزشكي) دانشگاه علوم پزشكي قزوين تشكيل مي دهند كه با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي دو قسمتي و هر قسمت شامل ۲۸ سوال بود. قسمت اول سوالات مربوط به مصرف اكستازي و آگاهي از عوارض اكستازي بود و قسمت دوم سوالات مربوط به عوامل موثر در اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي ANOVA و كاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج پ‍ژوهش نشان داد كه فراواني مصرف اكستازي ۵/۱% و فراواني مصرف سيگار و الكل نيز ۵/۱% است. ۷/۶۶% مصرف كنندگان اكستازي پسر و ۳/۳۳% دختر بودند. در خصوص عوامل موثر در اعتياد به اكستازي از ديدگاه دانشجويان، شايع ترين عوامل نگرش نادرست در مورد اثرات شادي آور موقت اكستازي (۵/۹۶%)، ترغيب دوستان و جنس مخالف (۹۶%)، ناتواني در ردكردن در خواست دوستان (۲/۹۵%) و عدم مراقبت والدين از رفتارهاي جوانان و عدم كنترل روابط دوستانه آنان (۵/۹۴%) بود. در خصوص ميزان آگاهي دانشجويان، در مورد اكستازي، نتايج نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي ۸۶/۹ (از ۲۲ نمره) با انحراف معيار ۸/۳ و در حد ضعيف بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش و با توجه به اثرات نا مطلوب و عواقب وخيم استفاده قرص اكستازي در فرد و جامعه، كنترل عوامل موثر فردي، خانوادگي و محيطي ضروري بوده و مستلزم آموزش هاي برنامه ريزي شده از طريق رسانه هاي جمعي و در كليه سطوح آموزشي جامعه مي باشد.