مقاله فراواني مصرف سيگار و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي کرمانشاه (۱۳۸۳) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۹ منتشر شده است.
نام: فراواني مصرف سيگار و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي کرمانشاه (۱۳۸۳)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف سيگار
مقاله دانش آموزان دختر
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاشاروش ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبو سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده زمينه: مصرف سيگار به عنوان يک عامل مهم در کاهش کميت و کيفيت زندگي، شناخته شده و عامل خطرزاي مهمي در ابتلا به بسياري از بيماري ها است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع مصرف سيگار و عوامل مرتبط با گرايش به آن در بين دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر کرمانشاه در سال ۱۳۸۳ انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، به روش نمونه گيري دومرحله اي (خوشه اي، تصادفي)، ۳۱۵۰ دانش آموز دختر دبيرستاني از سه منطقه آموزش و پرورش انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ها، پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه WHO در پروژه غربالگري مصرف دخانيات در جوانان (GYTS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي مستقل و کاي دو تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ۱۵درصد دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر کرمانشاه، تجربه مصرف سيگار داشتند. ميانگين سني دانش آموزان سيگاري، ۱۷/۱± ۳۶/۱۶سال و ميانگين سن شروع مصرف سيگار، ۰۷/۲±۹۹/۱۳ سالگي بود. دانش آموزان سيگاري، مهم ترين عامل گرايش به سيگار را، تشويق دوستان و اطرافيان ذکر کردند (۶/۴۲%). بين ميزان آگاهي از عوارض سيگار و مصرف آن رابطه معکوس معناداري وجود داشت (P<0.001).
بحث: برای پیشگیری از مصرف سیگار، آموزش های لازم با استفاده از روش های مطلوب در مقطع تحصیلی قبل از دبیرستان و عدم مصرف سیگار، توسط اعضای خانواده بسیار ضروری است. مطالعات مداخله ای برای افزایش میزان آگاهی از عوارض مصرف سیگار، به منظور مقابله با این معضل بزرگ پیشنهاد می گردد.