مقاله فراواني نسبي اختلالات ارگاسم و برخي از عوامل موثر برآن در خانم ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۸۲ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: فراواني نسبي اختلالات ارگاسم و برخي از عوامل موثر برآن در خانم ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات جنسي
مقاله زنان
مقاله اختلالات ارگاسم
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تدين ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارگاسم، اوج هيجان و لذت جنسي است که اختلال آن در خانم ها احساس محروميت و ناکامي را ايجاد کرده و مي تواند منشا مشکلات روحي و جسمي، ناسازگاري و اختلافات زناشويي شود و زمينه آسيب پذيري فرزندان را نيز فراهم کند. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع اختلال ارگاسم و عوامل موثر برآن در زنان بود.
روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه خانم هاي ۶۵-۱۵ساله مراجعه کننده به پلي کلينيک حصارک کرج در سال ۸۴-۱۳۸۳ بود. از ميان مراجعه کنندگان، تعداد ۱۲۰۰ خانم به صورت نمونه گيري آسان، انتخاب و اطلاعات با روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه استخراج گرديد. براي کسب روايي و پايايي آن به ترتيب از روش اعتبار محتوي و آزمون هم زمان استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري، از طريق آزمون کاي دو، من ويتني و تي انجام گرديد.
يافته ها: ۳/۲۶ درصد از مراجعين، اختلال ارگاسم داشتند. بين سن فرد، سن همسر، سن زمان ازدواج، ميزان تحصيلات، آموزش بهداشت بلوغ توسط والدين، داشتن اطلاعات جنسي و رضايت زناشويي با اختلال ارگاسم، ارتباط معناداري ديده شد (P<0.05). اختلالات ارگاسم با شغل و سابغه ازدواج قبلي فرد، تحصيلات همسر و تعداد دفعات مقاربت، ارتباط معناداري نداشت.
نتيجه گيري: طبق يافته هاي پژوهش، فراواني اختلالات ارگاسم در جامعه نسبتا بالا است. پيشنهاد مي شود مسولان به نظر کاهش اين اختلال، آموزش هاي بهداشت جنسي در مقاطع مختلف سني در جامعه برنامه ريزي نماييد.